origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORIGO QUEST

EN ABSOLUTINRIKTAD HEDGEFOND LÅNG/KORT MED FOKUS PÅ KVALITATIVA NORDISKA SMÅBOLAG I FÖRÄNDRING

ORIGO QUEST är hedgefond lång/kort inriktad på selektiva små och medelstora bolag i förändringsfas. Bolagsvalet baseras på egen djupgående analys med fokus på bolagens långsiktiga värdedrivare, hållbar affärsmodell och risk/reward. 

Över tid kommer fonden ha en positiv exponering mot aktiemarknaden ("long-bias") men nettoexponeringen kan variera mellan -50% och +150%, beroende på förvaltarteamets marknadsbedömning på medellång sikt. 

Syftet med lång/kort-strategin är att begränsa fondens beroende av marknadens underliggande trend och att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.

Historiskt har QUEST levererat 9,2% i årlig avkastning, med knappt hälften av aktiemarknadens risk*. Den riskjusterade avkastning överstiger därmed både Stockholmsbörsens och småbolagsindex. 


* 130131-230228, Beta jmf med OMXS, Riskjusterad avk=Treynor-kvoten

 

Christoffer Ahnemark, Stefan Roos
Christoffer Ahnemark, Stefan Roos

Fonden riktar sig till investerare som

  • söker efter absolut avkastning, diversifiering och lägre risk än aktiemarknaden
  • tror att småbolag över tid är ett attraktivt investeringsområde
  • har en placeringshorisont på minst 5 år

Hur gör jag för att investera i ORIGO QUEST?

Du kan köpa fonden genom våra samarbetspartners eller direkt via oss på Origo Fonder.

NAV

NAV 15 februari 2024
ORIGO QUEST A                  217,32280
ORIGO QUEST B                  157,01634
ORIGO QUEST C                 238,76073
ORIGO QUEST D                 100,00000

Exponering & Risk

Historisk värdeutveckling

*Avkastning och risk avser ORIGO QUEST A i SEK, per den sista bankdagen i angiven månad. Historisk avkastning redovisas med hänsyn till att prestationsbaserat arvode är individuellt beräknat och att kompensationsandelar därför tilldelas i samband med arvodesdebitering. Fonden start var den 31 januari 2013. Hedgefonds-index avser NHX Equities, se hedgenordic.com för mer info. Se fondens informationsbroschyr för fullständig info. 

Fondfakta

Fondens startår: 2013
Fondtyp och strategi Hedgefond lång/kort, positiv nettoexponering över tid,
nordiska småbolag
Förvaltare Stefan Roos (ansv.) och Christoffer Ahnemark
Handel  Näst sista bankdagen varje vecka (F o m 23-12-18)
NAV Näst sista bankdagen varje vecka 
Andelsklasser A, B ,C och D (läs mer)
Köpavgift: 0 %
Säljavgift 0 %
Särskild Inlösenavgift 0% (1%) för A och B-klassen: 0% om avisering sker 20 bankdagar innan inlösen. 
Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % för andelsklass A och B. 1,35 % för andelsklass C
Prestationsbaserad avgift: 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %)
High Water Mark: Ja
Utdelning: Ja, i andelsklass B
Hållbarhet: Ja, hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.
 

Jämförelseindex och aktivitetsgrad

Fondens mål är att ge positiv avkastning mätt som ett årligt genomsnitt de senaste fem åren och att avkastningen över tid ska vara mindre beroende av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Detta skiljer sig från många traditionella fonder som har som mål att ge bättre avkastning än en viss marknad eller ett visst index. Av detta skäl har ORIGO QUEST, i likhet med många andra hedgefonder, inte något jämförelseindex. Fondens inriktning innebär att portföljen av innehav kan uppvisa stora skillnader från tid till annan och det kan därför vara missvisande att redovisa fondens avkastning eller aktivitetsgrad i förhållande till ett på förhand bestämt index.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.