origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORIGO QUEST

EN ABSOLUTINRIKTAD HEDGEFOND LÅNG/KORT MED FOKUS PÅ NORDISKA SMÅ- OCH MEDELSTORA BOLAG 

ORIGO QUEST är hedgefond lång/kort med inriktning mot små och medelstora bolag i Norden. Bolagsvalet baseras på egen djupgående analys med fokus på bolagens långsiktiga värdedrivare, hållbar affärsmodell och risk/reward. Fonden har friare placeringsregler än traditionella aktiefonder för att skapa möjligheter till avkastning och riskoptimering oavsett marknadsläge. 

Över tid kommer fonden ha en positiv exponering mot aktiemarknaden ("long-bias") men nettoexponeringen kan variera mellan -50% och +150%, beroende på förvaltarteamets marknadsbedömning.

Syftet med lång/kort-strategin är att begränsa fondens beroende av marknadens underliggande trend och att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning.

Historiskt har QUEST levererat ~9% i årlig avkastning, med knappt hälften av aktiemarknadens risk*. Den riskjusterade avkastning överstiger därmed både Stockholmsbörsens och småbolagsindex riskjusterade avkastning sedan 2013. 


* 130131-24-02-29, Riskjusterad avk=Treynor-kvoten

 

Stefan Roos (PM)
Stefan Roos (PM)

Varför ORIGO QUEST?

  • Portföljdiversifiering.  Quest har låg korrelation till aktie- och räntemarknader, jämfört med traditionella fonder.
  • Överavkastning/ alpha. En L/K-strategi och är inte lika beroende av uppåtgående marknader som "long-only strategier", eftersom fonden har en starkare avkastningspotential på både stigande och fallande börs. 
  • Ett flerfaldigt prisbelönt team med +40 års samlad erfarenhet av småbolagsförvaltning.
  • Passar som bas i din alternativa portfölj för att skapa uthållig tillväxt med begränsad aktiemarknadsrisk.

Hur gör jag för att investera i ORIGO QUEST?

Du kan köpa fonden direkt via Origo eller genom våra samarbetspartners . 

Exponering & Risk

Historisk värdeutveckling

*Avkastning och risk avser ORIGO QUEST A i SEK, per den sista bankdagen i angiven månad. Historisk avkastning redovisas med hänsyn till att prestationsbaserat arvode är individuellt beräknat och att kompensationsandelar därför tilldelas i samband med arvodesdebitering. Fonden start var den 31 januari 2013. Hedgefonds-index avser NHX Equities, se hedgenordic.com för mer info. Se fondens informationsbroschyr för fullständig info. 

Fondfakta

Fondens startår: 2013
Fondtyp och strategi Hedgefond lång/kort, positiv nettoexponering över tid,
nordiska småbolag
Förvaltare Stefan Roos (ansv.) och Christoffer Ahnemark
Handel  Näst sista bankdagen varje vecka 
NAV Näst sista bankdagen varje vecka 
Andelsklasser A, B ,C och D (läs mer)
Köpavgift: 0 %
Säljavgift 0 %
Särskild Inlösenavgift 0% (1%) för A och B-klassen: 0% om avisering sker 20 bankdagar innan inlösen. 
Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % för andelsklass A och B. 1,35 % för andelsklass C
Prestationsbaserad avgift: 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %)
High Water Mark: Ja
Utdelning: Ja, i andelsklass B
Hållbarhet: Ja, hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.
 

Jämförelseindex och aktivitetsgrad

Fondens mål är att ge positiv avkastning mätt som ett årligt genomsnitt de senaste fem åren och att avkastningen över tid ska vara mindre beroende av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Detta skiljer sig från många traditionella fonder som har som mål att ge bättre avkastning än en viss marknad eller ett visst index. Av detta skäl har ORIGO QUEST, i likhet med många andra hedgefonder, inte något jämförelseindex. Fondens inriktning innebär att portföljen av innehav kan uppvisa stora skillnader från tid till annan och det kan därför vara missvisande att redovisa fondens avkastning eller aktivitetsgrad i förhållande till ett på förhand bestämt index.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.