origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

ORDLISTA

Absolut avkastning
Innebär att förvaltarna över tid strävar efter en positiv avkastning. Detta skiljer sig från traditionella fonder som oftast har ett relativt avkastningsmål, det vill säga att fonden strävar efter att överträffa ett specifikt index.

Aktiv förvaltning / Active Share
Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån en egen analys av vad som kommer ge den bästa avkastningen i framtiden och inte beroende på vad bolaget väger i ett specifikt jämförelseindex. Nyckeltal som t.ex. "Active Share" visar hur stor del av fonden som avviker från index. 80% betyder att fondens innehav till 80% avviker från index. 

Alfa
Alfa är ett mått på hur en investeringsportfölj presterar i jämförelse med ett specifikt referensvärde, oftast ett aktieindex. Måttet visar i vilken utsträckning som förvaltaren har skapat överavkastning (alfa) under en viss tidsperiod. 

Alternativa investeringsfonder och AIF-förvaltare
Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är en s.k. AIF-förvaltare. Alternativa fonder kräver inte tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder, utan regleras istället i AIFM-direktivet och LAIF. "Alternativa investeringsfonder" är en bred definition  och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. 

Andelsvärde
Marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningsavgiften dividerat med antalet fondandelar. Kallas även för NAV (Net Asset Value).

Artikel 8-fond
Fonder som främjar miljömässiga och/eller sociala aspekter, alltså fonder med särskilda hållbarhetskriterier i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR).

Artikel 9-fond
Fonder som väsentligt bidrar till ett hållbarhetsmål och samtidigt inte avsevärt skadar ett annat i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR). 

Avkastningströskel
Det värde som fonden måste överstiga för att det ska utgå ett prestationsarvode. Avkastningströskeln räknas upp med tröskelräntan.

Beta
Ett mått på tillgångens följsamhet mot marknaden. Beta definieras som kvoten mellan tillgångens volatilitet och marknadens volatilitet multiplicerat med korrelationen mellan de två. Ett beta på ett (1) innebär perfekt korrelation med ett referensvärde, vanligtvis ett aktieindex. 

Blankning
Försäljning av värdepapper som säljaren inte äger vid försäljningstillfället. Säljaren lånar värdepappren mot en ränta för att kunna leverera dem på likviddagen för försäljningen. Genom att blanka kan förvaltaren skapa avkastning och minimera marknadsrisken även i nedåtgående marknad. 

Bruttoexponering
Summan av marknadsvärdet av fondens långa och korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten. Hedgefonder har ofta möjlighet att en bruttoexponering över 100% av fondens marknadsvärde, medan traditionella fonder mycket sällan ligger över 100%. 

ESG
ESG står för Environmental, Social and Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik/styrning. Det är den term som ofta sammanfattar hållbarhetsarbetet inom fondförvaltning. Genom ESG-analys kan förvaltarna identifiera möjligheter och risker i bolagens verksamhet kopplade till en hållbar omställning. 

High Watermark
Origo Capital tillämpar en denna princip som innebär att fonden, efter att ha fallit, inte tar ut någon prestationsbaserad avgift innan värdet är tillbaka över det tidigare högsta värdet.

Korrelation
Ett mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två tidsserier. +1 innebär perfekt positiv korrelation och -1 innebär perfekt negativ korrelation. Alternativa investeringar, ex. hedgefonder, har oftast en lägre korrelation med marknadsindex än traditionella fonder, som ofta ligger nära +1.  

Kort position
Termen "kort position" används ofta av hedgefonder och kallas även för "blankning". En sådan position innebär att hedgefonden förväntar sig en kursnedgång. Då säljer fonden inlånade aktier och köper tillbaka dem vid ett senare tillfälle. Mellanskillnaden blir vinst/förlust. 

Lång position
Termen "lång position" används ofta av hedgefonder och innebär  att hedgefonden på tradionellt vis placerar i enskilda aktier, som förväntas få en positiv kursutveckling. 

NAV-kurs
NAV står för Net Asset Value (nettoandelsvärde) och innebär värdet på en fondandel. NAV-kursen mäter marknadsvärdet på fondens tilgångar efter avdrag för förvaltningskostnaden fördelat på antalet fondandelar. 

Hedgefond
En undergrupp av fonder inom tillgångsslaget alternativa placeringar. Hedgefonder är oftast aktivt förvaltade fonder med en specifik strategi och större flexiibilitet än traditionella fonder. Hedgefondernas målsättning är vanligtvis att leverera absolut avkastning mer eller mindre oberoende av marknadsutvecklingen, och avgifterna är normalt kopplade till prestationen. Förvaltarna försöker ofta skydda avkastningen och minska risken för oväntade marknadsrörelser genom bl.a. blankning och derivatpositioner. Det finns idag både hedgefonder som tar hög risk och sådana som tar betydligt lägre risk än aktiefonder. 
 
Nettoexponering
Marknadsvärdet av fondens långa minus korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten.

Prestationsarvode
Origo har en prestationsbaserd avgiftsmodell vilket innebär att fonden avgiftstsruktur består av en lägre fast avgift samt en rörlig del som är baserad på fondens resultat. Det prestationsbaserade arvodet 
tas endast ut först när en eventudell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln har återhämtats (High Watermark). Traditionella fonder har oftast en fast avgift oavsett hur fonden presterar. 

Relativ avkastning
En fond avkastningmål kan vara absolut eller relativt. Om det är relativt så betyder det att dess mål är att överträffa fondens jämförelseindex, över en viss tidsperiod. 

Risk
Mäts ofta med måttet standardavvikelse, och anger hur mycket värdeutvecklingen har fluktuerat. Hög standardavvikelse innebär stora variationer i avkastningen och därmed hög risk. Det finns även flera alternativa metoder att mäta risk på. 

Riskklass
Fondens riskklass anges på en sjugradig skala, där ett (1) är lägst risk och sju (7) är högst risk. En hög riskklass innebär att fondens avkastning förväntas fluktuera mer. Riskklassen är EU-standard och baseras på fondens utveckling de senaste fem åren. 

Riskfri ränta 
En riskfri ränta är den ränta som man kan placera sina pengar til absolut riskfritt. I våra rapporter och beräkningar använder vi ränteindexet OMRX Treasury Bill 90 dagar som riskfri ränta.

Riskjusterad avkastning
Bra fondförvaltning handlar om att maximera fondens avkastning relativt den risknivå som fonden har. En hög risknivå innebär högre förväntad avkastning men osäkerheten kring utfallet blir också större. Två sätt att bedöma hur väl förvaltarens risktagande har betalat sig är titta närmare på Sharpe-kvoten och/ eller  Treynorkvoten. Dessa mått visar relationen mellan avkastning och risk. 

Specialfond
En typ av alternativ investeringsfond med liknande konsumentskydd som värdepappersfonder. Specialfonder har ofta mer specifika investeringsstrategier och fondbestämmelser relativt traditionella värdepappersfonder. 

Standardavvikelse
Ett mått som anger spridningen i en datamängd. Kan exemeplvis vara avkastningen för olika tidsperioder. Se även "Risk".

Sharpekvot
Är ett mått på den riskjusterade avkastningen. Beräknas genom att den årliga avkastningen över den riskfria räntan divideras med standardavvikelsen. Sharpe kvoten visar om förvaltaren har fått betalt för den risk (standardavvikelse) som tagits. 

Treynorkvot
Är ett mått på den riskjusterade avkastningen. Beräknas genom att den årliga avkastningen över den riskfria räntan divideras med marknadsrisken, beta. Treynorkvoten visar om förvaltaren har fått betalt för den marknadsrisk som tagits. 

Tröskelränta
Den ränta som fondens avkastning under perioden måste överstiga för att det ska utgå prestationsarvode. 

Volatilitet
Ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Vanligtvis beräknas en tillgångs volatilitet som standardavvikelsen i tillgångens avkastning i årstakt. Beräkningen visar hur tillgången varierar från sitt eget medelvärde, medan ex. beta visar variationen i förhållande till ett marknadsindex.