origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web
ORIGO QUEST 1

origo quest 1 är en alternativ aktiefond med inriktning mot små och medelstora bolag
 

2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016

investeringsstrategi

Hållbara småbolag, Engagemang och Effektiv Förvaltning.

Origo Quest 1 är en alternativ Nordisk aktiefond som fokuserar på absolut avkastning med sunt risktagande. Fonden investerar i nordiska småbolag med hållbara affärsmodeller. Vi har en långsiktig investeringshorisont och basen är egen fundamental analys med fokus på bolagets unika värdedrivare. Vi bevakar och träffar flera hundra Nordiska småbolag regelbundet och utifrån det investerar vi sedan selektivt i 15-20 intressanta bolag med attraktiv avkastnings- och riskprofil. 

Fonden har även möjlighet att ta korta (blankade) positioner med syfte att utnyttja ytterligare avkastningsmöjligheter samt hantera fonden mer effektivt i olika typer av marknadslägen. Fondens blankade bolag bedöms ofta ha en underskattad risknivå i förhållande till värderingen och uppvisar ofta olika typer av varningssignaler så som t.ex. negativa hållbarhetsfaktorer, oklar redovisning eller svag kassaflödesgenerering. 

Förvaltarteamet strävar alltid efter att ligga nära bolagen och att vara en engagerad och aktiv ägare. En tät dialog med styrelse, ledning och andra ägare utgör en betydande del av investeringsprocessen.   

Vi fokuserar på Norden som är en väldigt intressant investeringsmarknad. Branschfördelningen liknar världsindex till stor del, vilket innebär goda diverifieringsmöjligheter. Det finns cirka 1200 noterade småbolag i Norden och till stor del saknas extern analysbevakning på dessa, vilket innebär goda möjligheter för den som gör egna bolagsbesök och egen analys. På en övergripande nivå sticker Norden också ut som en stabil region med hög grad av innovation, hållbarhet och transparens, och vars aktiemarknad historiskt har överträffat världsindex. 

Målsättningen är att fonden ska leverera +10% årlig avkastning, mätt som ett genomsnitt över rullande fem år, och att risknivån samtidigt ska understiga aktiemarknadens risknivå. 


 

kvalitativ företagsanalys

 • Hållbar affärsmodell
 • Ledning, styrelse och strategi 
 • Värdedrivare
 • Inträdesbarriärer
 • Pricing power
 • Verksamheten stabilitet och risker
 • Ekosystem
 • Kassaflödesgenerering
 • Redovisningskvalitet  

 vår investeringsmodell

aktiefond lång/ kort

 • Fonden investerar långsiktigt  i 15-20 intressanta småbolag, och kan även komplettera med blankade positioner
 • Vi strävar efter att långsiktig äga värdeskapande hållbara kvalitetsbolag med tydliga värdedrivare
 • Vi blankar på motsvarande vis bolag med tydliga utmaningar och underskattad risk
 • Målet är god risk-justerad avkastning över tid

fonden riktar sig till dig som

 • tror att de bolag som bidrar till en hållbar utveckling kommer vara framtidens vinnare
 • vill ha en strategi där förvaltarna har större flexibilitet och möjligheter - och därmed kan förvalta kapitalet i fonden mer effektivt i olika marknadslägen
 • tror att småbolagen fortsätter att ha en långsiktigt bättre utveckling än aktiemarknaden generellt
 • tror att engagemang, gedigen analys och aktivt ägarskap skapar mervärde
 • tror att Norden fortsätter vara en mycket attraktiv investeringsmarknad
 • tycker att förvaltningsavgiften ska kopplas till prestationen

fondfakta

Fondens startår: 2013
Handel: Månatligen
NAV: Månatligt + indikativt vecko-NAV
Andelsklasser A, B och C (läs mer)
Köpavgift: 0 %
Säljavgift 0 %
Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % för andelsklass A och B
1,35 % för andelsklass C
Prestationsbaserad avgift: 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %)
High Water Mark: Ja
Utdelning: Ja, i andelsklass B
Hållbarhet: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.