origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web
ORIGO SELEQT
Små bolag.
Stora möjligheter. 

Analysdriven småbolagsfond som investerar i oupptäckta
kvalitetsbolag i Norden.

 

Vi är specialister på småbolag

Vi tror att den nordiska småbolagsmarknaden är en av de mest intressanta aktiemarknaderna i världen. Men trots att nordiska småbolag historiskt har utklassat de flesta andra aktiemarknader så är flertalet av bolagen fortfarande underanalyserade – analyskåren och de institutionella ägarna tenderar att fokusera på de större bolagen. Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många undervärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential. Läs mer » 

Våra strategier

Nyheter

2023

Välkommen att delta på en lunchpresentation med fokus på ORIGO QUEST, en absolutinriktad hedgefond lång/kort, inriktad på kvalitativa nordiska småbolag, och hur fonden kan bidra positivt till en väldiversifierad pensionsportfölj.
 
Stefan Roos, Managing Partner och CIO på Origo Fonder, kommer att presentera fondstrategin och möjligheter som finns på den nordiska småbolagsmarknaden. 
 
När: onsdag 12 april kl. 12:00  
Var: KG10, Kungsgatan 8, Stockholm


Origo Fonder – 10 år med fokus på småbolag

För 10 år sedan startade Origo Fonder en av Nordens första hedgefonder, ORIGO QUEST, med fokus på nordiska småbolag. Marknaden saknade en fond med en strategi som strävade efter att kunna fånga upp de enastående möjligheter som småbolagsmarknaden erbjuder och samtidigt hantera riskerna mer effektivt. Aktieliknande avkastning till lägre risk och begränsad börskorrelation var målet.
 
Sedan fondstart i 2013 har ORIGO QUEST levererat 9,2 % årlig avkastning med ett marknadsbeta av 0,4. Den riskjusterad avkastning sedan start har därmed överstigit börsens och småbolagsindex med god marginal. 
 
Vi kommer även under mötet att kortfattat presentera vår nya småbolagsfond ORIGO SELEQT där vi fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade bolag med goda möjligheter att genomföra en fundamental tillväxtresa.


Anmälan

Säkra din plats genom att anmäla dig nedan eller direkt till cristina.lugaro@nrp.no senast den 6 april 2023.

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Under månaden har det kommit statistik som tyder på att både USA:s och Kinas ekonomi har vänt upp. I Europa överväger fortfarande nedåtriskerna, men som vanligt fokuserar aktiemarknaden mer på vad som händer utanför Europa. Starka makrosiffror betyder ökade risker för att den höga inflationen blir svårare att bekämpa och den amerikanska 10-årsräntan, som för ett år sedan handlades runt 1,8 %, steg till över 4 %. Ränteuppgången sänkte börshumöret i slutet på månaden och den amerikanska börsen (S&P500) föll med 2,6 % och pressade ned Världsindex med 1,7 %.

I Norden steg dock samtliga börser, drivet bland annat av starka företagsrapporter. Nordiska småbolagsindex avancerade med 0,8 %.

ORIGO QUEST

ORIGO QUEST steg med 1,1 % i februari. Sedan starten 2013 uppgår den årliga avkastningen därmed till 9,2 %. Både de långa och korta positionerna bidrog positivt till avkastningen. De innehav som bidrog mest i långa boken var Spar Nord, Bilia och Coor. Negativa bidrag kom främst från Grieg Seafood och Freetrailer. I den korta delen av portföljen så gav svenska och norska råvarurelaterade bolag de bästa bidragen och inget innehav påverkade nämnvärt negativt.

Vår danska VVS-grossist A&O Johansen presenterade nya rekord i sitt bokslut. Såväl intäkter som resultat ökade kraftigt under det fjärde kvartalet. Bolaget fortsätter att ta marknadsandelar och det nya robotlagret är färdigställt och redo för ännu större volymer. Trots rekord i såväl intäkter, resultat som utdelning under 2022 är A&O-aktien långt ifrån rekordnivåerna kursmässigt. Tvärtom, tappade aktien efter bokslutet. Detta i spåren av en försiktig prognos inför 2023. Bolaget har en historia av konservativa prognoser och även om aktivitetsnivån inom VVS-branschen dämpas under 2023 kvarstår behovet av service och underhåll. Värderingen var låg redan innan bokslutet och A&O-rörelsen värderas nu mycket försiktigt relativt sin kvalitet, tillgångsbas och kassaflödesprofil. Vår övertygelse är att långsiktiga investerare kommer bli belönade i A&O, den viktiga ingrediensen i sammanhanget är tid och tålamod.

Fondens nya långa innehav Bilia, som vi skrev om i förra månadsrapporten, släppte en rapport som var ett styrkebesked och i linje med vår investeringstes. Omsättningen steg med 21 % vilket förklaras av förbättrad tillgång till nya bilar och en god tillväxt inom den så viktiga serviceaffären.

Teknikföretaget Freetrailer kom med en kvartalsrapport som inte nådde upp till marknadens förväntningar. Avvikelsen, enligt vår bedömning, kan delvis härledas till kortsiktiga poster som avgångsvederlag och incitamentsprogram, och vi ser inga tecken på att den långsiktiga tillväxtstoryn i Freetrailer skulle ha minskat. Vår bedömning är snarare att bolaget nu har nått en stabil och lönsam grundaffär i Norden, vilket skapar nya möjligheter att kunna investera och växa i Europa. Kursen föll med 20 % på rapportdagen, och vi ökade därefter upp vår position.

Det vi upplever nu är alltså en väldigt nervös marknad där överreaktioner är mer regel än undantag. Vi ser dock inte volatiliteten som ett stort problem utan välkomnar i stället de möjligheter som den ger oss. Vi har sedan ett halvår tillbaka en positiv grundsyn gällande risk/reward i småbolagsmarknaden och har ökat fondens nettoexponering.

Nästa teckningstillfälle är den 30 mars 2023.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg med 1,0 % under februari. De innehav som bidrog mest var AQ, Spar Nord och VBG. Negativa bidrag kom främst från Cibus och Kojamo.

AQ fortsätter att sätta nya rekord, både operationellt och kursmässigt. Under februari satte AQ-aktien ett nytt all-time-high efter fortsatt stark tillväxt under Q4. Europa ska elektrifiera rekordsnabbt och det spelar bolaget i händerna. Trots framgångarna och över 7 miljarder kronor i omsättning under 2022, saknas analystäckning från de stora bankerna. Det skapar möjligheter. Även med försiktiga antaganden framåt är aktien prisvärd. Enbart leveranser av batterisystem och kablagevolym väntas medföra god organisk tillväxt framöver. Nya orders och potentiella förvärv kan addera ytterligare affärsvolym. Utsikterna är ljusa inför 2023, trots en grumlig makrobild i stort. AQ är fondens största innehav.

Den 21 februari släppte VBG sitt bokslut. Under fjärde kvartalet fortsatte tillväxten i omsättningen samtidigt som marginalen stärktes, vilket är i linje med vår investeringstes. Rörelseresultatet (ebita) ökade med höga 46 procent jämfört med samma period under fjolåret, exklusive fastighetsförsäljningen i USA. Orderboken är välfylld och balansräkningen stark. Samtidigt finns förbättringspotential bl.a. i bussdivisionen i USA. Framåt har koncernen stor kapacitet för värdeskapande förvärv inom olika industriella nischer, inte minst med Indutrades före detta vd Johnny Alvarsson som styrelseordförande.

Även danska innehavet Brdr. A&O Johansen presenterade nya rekord i sitt bokslut. Såväl intäkter som resultat ökade kraftigt under det fjärde kvartalet. Den välskötta verksamheten fortsätter att ta marknadsandelar och det nya robotlagret är färdigställt och redo för större verksamhetsvolym. Trots rekord i såväl intäkter, resultat som utdelning under 2022 är aktien långt ifrån tidigare toppnivåer. Tvärtom, rasade aktien efter bokslutet. Detta i spåren av en försiktig prognos inför 2023. Bolaget har en historia av konservativa prognoser och även om aktivitetsnivån inom VVS-branschen dämpas under 2023 kvarstår kundbehovet av service och underhåll. Vår övertygelse är att långsiktiga investerare kommer att bli belönade i A&O, den viktiga ingrediensen är tid och tålamod i sammanhanget.

Teknikföretaget Freetrailer, inom delningsekonomin, släppte en kvartalsrapport något under förväntan i februari. Samtidigt sänktes prognosen för innevarande år, delvis drivet av engångsposter som avgångsvederlag. Reaktionen blev ett kursfall på över 20 procent. Kursfallet säger en hel del om småbolagsmarknaden vi befinner oss i. Att konsumenten möter en sällan skådad motvind av skenande boräntor och matinflation är knappast någon nyhet. Behovet av att transportera saker från A till B är emellertid kvar, oavsett om det exempelvis rör sig om nya eller begagnade möbler. Lyfter vi blicken, presenterade bolaget ett transformativt avtal med Byggmax veckan innan bokslutet, som ger en stor ökning av släpvagnsflottan i Sverige med full resultatmässig effekt från nästa år.

En kortsiktig marknad valde att handla ned aktien på engångsfaktorer och tillfälliga motgångar i den säsongsmässigt svaga perioden. Det långsiktiga caset är dock intakt. Balansräkningen är obelånad och såväl affärsmodellen som gratiskonceptet står stark även när konjunkturen är uppenbart svag.

Läs hela inlägget »

Vi är mycket glada över att kunna meddela att Cristina Lugaro ansluter till vårt team som Senior Sales Manager och ansvarig för Origos investerarrelationer.

Cristina har mer än 15 års internationell erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom kapitalförvaltningsbranschen. Närmast kommer Cristina från den alternativa investeringsfonden Ress Capital där hon har ansvarat för utvecklingen av bolagets internationella kundrelationer. Tidigare har Cristina arbetat för Fortis Bank i Belgien, BNP Paribas Asset Management och Alfred Berg i Stockholm. 

Cristina kommer bidra till vår fortsatta tillväxtresa och stärka kundrelationerna med investerare i hela Norden.
Varmt välkommen till teamet, Cristina! 

Kontakt:
cristina.lugaro@nrp.no
stefan.roos@origofonder.se


 

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Lägre internationella räntor och ökade förhoppningar om att inflationstoppen är passerad drev upp globala aktier under januari. Den senaste tidens statistik tyder på att den makroekonomiska motvinden håller på att mojna en aning och bland annat IMF justerade nyligen upp sin globala BNP-prognos något.

Världsindex stängde 6,4 % upp och nordiska småbolag steg med 6,7 %. Under de senaste 3–4 månaderna har vi sett en trend att tidigare svaga sektorer som fastigheter och sällanköpsvaror har kommit tillbaka starkt, medan exempelvis energi har tappat i takt med att Europas energikris har börjat lätta.


10 år av värdeskapande

Den 31 januari var det exakt 10 år sedan Origo Fonder lanserade ORIGO QUEST som då var en av Nordens första hedgefonder med inriktning mot småbolag. De investerare som har varit med från starten har fått 140 % i avkastning, eller drygt 9 % per år, och den riskjusterade avkastningen har överträffat såväl börsen som småbolagsindex. Grattis alla investerare i fonden och ett stort tack för ert förtroende!


ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg med 5,1 % under månaden. TGS, AOJ och HANZA bidrog positivt, och BIOTAGE påverkade fonden negativt. 

Fondens fem största innehav är för närvarande AQ Group, Brødrene A&O Johansen, Coor, Spar Nord Bank och Bredband2.

Många av kärninnehaven i SELEQT är nischbolag med konkurrensfördelar som rider på en eller flera strukturella trender. Vår bedömning är att dessa kommer klara en eventuell konjunkturnedgång bättre än sina branschkollegor och börssnittet, men framför allt att de kommer överprestera på lång sikt, över en konjunkturcykel. Under månaden har vi ökat innehavet i ett sådant bolag; VBG och finansierat det med försäljningar inom hälsovård och industri. 

Vårt innehav i norska seismic-bolaget TGS steg med nästan 25 % under januari. Rapporten för fjärde kvartalet kommer den 9 februari och vi förväntar oss en bekräftelse på att återhämtningen fortsätter med full kraft. Efter år av underinvesteringar i energisektorn, och mer specifikt inom prospektering, så räknar vi med att omsättningen nu kan öka med ~30 % under 2023. Bolaget värderas fortfarande relativt lågt, 7–8 gånger rörelseresultatet. 

Laxsektorn fortsatte också upp efter positiva signaler i norsk media om att den tidigare aviserade laxskatten troligtvis kommer bantas ned. Vi har hela tiden haft detta scenario som troligt och räknar med att mäklarhusen får skruva upp sina vinstprognoser framöver, vilket kommer vara ett stöd för aktierna. Grieg Seafood har därmed både en kortsiktig omvärderingspotential och en mer långsiktig tillväxtpotential i takt med att bolagets kapacitetsutnyttjande stiger. 

Efter en stark börshöst och ett gnistrande rally i januari så blir vi inte förvånande om aktiemarknaden tar en liten paus snart. Riksbankerna har mer jobb att göra gällande inflationsbekämpningen. Men vår bedömning sedan i höstas står fast; avkastningen de kommande 12–24 månaderna bör kunna slå det historiska snittet, och småbolagssegmentet ser mest attraktivt ut.


ORIGO QUEST

ORIGO QUEST steg med 1,6 % under månaden. AOJ, SOBI och GRIEG SEAFOOD bidrog positivt, och SSAB (kort) påverkade fonden negativt. 

Fondens långa delportfölj har omkring 30 innehav med en tydlig övervikt mot marknadsledande bolag med attraktiv värdering och god avkastning på kapitalet. Kortboken har minskats under hösten/vintern givet vår försiktigt optimistiska marknadssyn och består för närvarande av 6–7 positioner samt derivat. På kortsidan har vi stängt flera positioner inom konsumentsektorn, och har idag negativ exponering mot lågavkastande industribolag. Portföljens börskorrelation är låg och 24-månaders beta uppgår till 0,2. Ett lågt beta-tal indikerar att fonden, precis som önskat, har låg känslighet mot den allmänna börstrenden och i stället större känslighet gentemot fondens specifika bolagspositioner. 

Bilia är ett nytt innehav i fonden. Precis som de flesta bolag i konsumentsektorn utvecklades aktien mycket svagt under 2022. Marknaden oroar sig för ett tvärstopp i bilförsäljningen och att Bilia ska bli sittande med stora och dyra lager. Vi har länge haft ögonen på bolaget och väntat på ett bra investeringsläge och under januari tog vi en medelstor position. Vår syn är att bolaget är betydligare stabilare än vad värderingen antyder och att det egentligen är ett helt nytt Bilia vi ser idag jämfört med hur bolaget såg ut för bara 8–10 år sedan. Från att ha varit en svensk Volvo-försäljare har man blivit Nordens, eller kanske t.o.m. Europas, största bilservicebolag. Service står för mer än halva vinsten idag (ca 55 %) och vi räknar med att den delen kommer att öka i takt med att bilarna blir alltmer komplicerade att reparera, vilket kräver större verkstäder och mer utbildad personal.

Bilias koncept är beprövat och framgångsrikt medan mindre och fristående verkstäder har svårt att hänga med i den snabba omställningen. Bolaget har även byggt upp sin försäljning av begagnade bilar – en verksamhet som vi tror kan fungera som en ”hedge” när nybilsmarknaden bromsar in. Därtill har man mertjänster som försäkring, finansiering, e-handel, däckförvaring m.m. Bilia har blivit en ”one-stop-shop” för bilägare och efter flera förvärv de senaste åren handlar det inte bara om Volvo utan om ett 15-tal bilmärken. Vi tror med andra ord att Bilia kommer kunna rida igenom den kommande lågkonjunkturen med fortsatt stark avkastning på sina tillgångar. Vi räknar också med att perceptionen av bolaget kommer förändras i takt med att man levererar bättre än marknadsförväntningarna och att värderingen på sikt mer ska spegla ett kvalitativt servicebolag. 


Utsikt

Efter en stark börshöst och ett gnistrande rally i januari så blir vi inte förvånande om aktiemarknaden tar en liten paus snart. Riksbankerna har mer jobb att göra gällande inflationsbekämpningen. Men vår bedömning sedan i höstas står fast; avkastningen de kommande 12–24 månaderna bör kunna slå det historiska snittet, och småbolagssegmentet ser mest attraktivt ut. 

Läs hela inlägget »
Nu är det exakt 10 år sedan vi startade Origo Fonder och Sveriges första hedgefond med inriktning mot småbolag, ORIGO QUEST!

Vi tyckte att det saknades en fond som både fångade upp småbolagsmarknadens enastående möjligheter och samtidigt kunde hantera riskerna mer effektivt. En fond som minimerade den svårbedömda marknadsrisken, grävde djupare i bolagsanalysen och fokuserade på de bästa långa respektive korta småbolagscasen i den nordiska småbolagsmarknaden.

Målet var att leverera aktieliknande avkastning men till lägre risk och därmed erbjuda marknaden en fond med jämnare och högre riskjusterad avkastning.

Det är inte utan en viss stolthet som vi nu på 10-årsdagen kan konstatera att QUEST har levererat 140% i avkastning under perioden, eller drygt 9% per år. Samtidigt har risken, mätt som korrelation med Stockholmsbörsen varit begränsad och den riskjusterade avkastningen överträffat såväl börsen som småbolagsindex. 

Med det sagt så blickar vi nu framåt. Möjligheterna att göra framgångsrika småbolagsinvesteringar är snarare ännu större idag än de var för tio år sedan när vi startade investeringsverksamheten.  Därför startade vi vår nya spetsfond ORIGO SELEQT under förra året. Med QUEST och SELEQT har vi två skräddarsydda och hållbara fondstrategier för framtiden. 

Till sist vill vi tacka alla våra medinvestorer för ert förtroende under dessa år. TACK! 

/​​​​​​Team Origo

* Avser riskjusterad avkastning (Treynorkvoten) för perioden 130131-221231. 

Läs hela inlägget »

December avslutar ett turbulent 2022 för småbolagsaktier i Norden. Året har varit starkt präglat av kraftiga räntehöjningar, galopperande inflation och geopolitiska spänningar som en följd av Rysslands krig i Ukraina.

ORIGO QUEST steg med 3,1 % under december vilket ger 8,4 % under det fjärde kvartalet och -5,9 % för helåret 2022. Starka aktieval, både på långa och korta sidan, ligger bakom den starka återhämtningen under hösten.

ORIGO SELEQT ökade 2,2 % under december. Utvecklingen från starten i mars 2022 uppgår till -9,5 %, vilket kan ställas mot jämförelseindexet VINX Small Cap SEK NI som under samma period tappat -10,1 %.

Även om den nordiska småbolagsmarknaden har varit svagt under 2022 och det fortsatt finns faktorer som oroar aktiemarknaden, tror vi att just denna osäkerhet skapar goda investeringsmöjligheter framåt. Vi bevakar marknadsläget noggrant och träffar många bolag, och arbetar för närvarande bl.a. med följande investeringsteser för 2023:
Inflationen rasar

  • Medvind från Kina
  • Energikrisen kan bli värre
  • Investeringsboom i energi- och resurseffektiva lösningar
  • Småbolagen studsar tillbaka

Läs mer om fondernas utveckling och framtidssyn i respektive rapport nedan.

ORIGO QUEST Månadsrapport december 2022
ORIGO SELEQT Månadsrapport december 2022

Läs hela inlägget »


ORIGO QUEST
Småbolagens möjligheter. 
Begränsad marknadsrisk.
 

Analysdriven och småbolagsinriktad hedgefond lång/kort
med fokus på absolut värdetillväxt oavsett marknadstrend

 

Teamet

Stefan Roos 
Investeringschef och fondförvaltare
Stefan är småbolagsspecialist och har en bakgrund som förvaltare på Handelsbanken Fonder och SEB Fonder. Stefan är flerfaldigt prisbelönt för sin förvaltning och grundade Origo 2012. 

Christoffer Ahnemark
Fondförvaltare
Christoffer är småbolagsspecialist och har tidigare arbetat på bl.a. Handelsbanken och som analyschef på Aktiespararna.

Karl Eckberg
Operativ chef
Karl började på Origo 2018 och ansvarar för administation och outsourcade funktioner. Karl har tidigare arbetat som advokat på Nordnet och Wistrand advokatbyrå. 

Cristina Lugaro
Investerarrelationer 
Cristina ansvarar för bolagets investerarrelationer och försäljning. Tidigare har Cristina arbetat på bl.a. Ress Capital, Fortis, BNP Paribas och Alfred Berg. 

Värdeutveckling

Aktuellt

Roos gästar DI-TV (9 jan 2023)

Idag gästade vi premiären av DI börsmorgon och talade om vår SOBI-investering. 
Se klippet här

Placera-podden: "Kvalitet kommer löna sig" (8 Nov)

Ahnemark om fördelarna med att investera i under-analyserade bolag. 
Lyssna här

Småbolagsspecial DI-TV Börsrådet (20 Maj)

Stefan Roos besökte Börsrådet igen, och denna gång var det dags för en småbolagsspecial. Se klippet här

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se