origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

ORIGO QUEST
15 december 2022

Sammanfattning

Utgångspunkten för ansvarsfulla investeringar inom ramen för bolagets produkter ska vara att identifiera investeringsobjekt som skapar eller bidrar till samhällsnytta.

För att konkretisera vad detta innebär för bolaget och vår förvaltning ska utgångspunkten vara FN:s globala mål för hållbar utveckling som enligt vår uppfattning är den mest ambitiösa agendan som antagits inom detta område. Vi tror att företag som helt eller delvis har lösningar på de däri upptagna 17 utmaningar har fantastiska möjligheter att generera samhällsnytta och aktieägarvärde.

Vårt övergripande mål, för samtliga våra produkter, är att minst 50 procent av respektive fonds (långa) investeringar i företag ska ha möjlighet att positivt påverka ett eller flera hållbarhetsmål.

Vid bedömningen av om ett potentiellt eller befintligt investeringsobjekt ska anses skapa eller bidra till samhällsnytta ska även bedömas om investeringen orsakar betydande skada i förhållande till relevanta hållbarhetsfaktorer samt följer praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

För att stödja förvaltningsorganisationen i den fundamentala analysen av hållbarhetsrisker i våra portföljbolag ska vägledning hämtas från något av följande fastställda hållbara investeringsteman:

  • Resurseffektivitet. Jorden befolkning växer och våra gemensamma resurser blir alltmer ansträngda. Samtidigt uppstår möjligheter för bolag som optimerar utnyttjandet av resurserna. Knyter an till globala mål 6–7, 9 och 11–14.
  • Åldrad befolkning. Samhällen förändras i takt med den demografiska förändringen. Ökade hälsobehov och urbanisering skapar nya utmaningar men också möjligheter. Knyter an till globala mål 3, 7 och 17.
  • Samhällsnyttig innovation och teknik. Ny teknik och innovation kan vara nyckeln till bättre och mer effektiva lösningar på globala problem. Knyter an till globala mål 1, 3–4, 6–10, 12 och 14.

Genom att utvärdera potentiella och befintliga portföljbolag mot ovanstående teman ges vägledning i bedömning av i vilken utsträckning som bolaget förväntas bidra till vårt övergripande mål för våra ansvarsfulla investeringar (samhällsnytta).

Bolagets fonder ska inte göra (långa) placeringar i verksamheter som är aktiva inom: Vapenindustri (inkl. konventionella vapen, kärnvapen och okonventionella vapen), Pornografi, Tobak och Alkohol. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till någon av dessa verksamheter. Fonden ORIGO QUEST kan ta såväl långa som korta positioner och hållbarhetsfaktorer ska beaktas i båda fall. Fonden kan ta en kort position i en verksamhet oaktat att verksamheten är exkluderad enligt ovan, vilket även kommer till uttryck i fondens fondbestämmelser.

Inget mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Utgångspunkten för fondens ansvarsfulla investeringar är att identifiera investeringsobjekt som skapar eller bidrar till samhällsnytta.

Till ledning för vad detta innebär för förvaltningen av fonden beaktas FN:s globala mål för hållbar utveckling, som enligt vår uppfattning är den mest ambitiösa agendan som antagits inom detta område. Vi tror att företag som helt eller delvis har lösningar på de däri upptagna 17 utmaningarna har fantastiska möjligheter att bidra till samhällsnytta och skapa aktieägarvärde.

Vår förvaltning utgår från fundamental analys och vårt beslut att investera i ett visst bolag föregås av en rigorös utvärderingsprocess som involverar en rad kvalitativa och kvantitativa faktorer. Ett antal av dessa faktorer berör hållbarhet och tar sitt uttryck i primärt tre områden: (a) hållbara investeringsteman; (b) exkludering av vissa verksamheter; (c) uppföljning av nyckeltal; och (d) aktivt ägande.

Vi söker aktivt efter investeringsobjekt som svarar mot någon eller några av de hållbara investeringsteman som vi valt att fokusera på: resurseffektivitet, åldrad befolkning och samhällsnyttig innovation och teknik.

Vidare har vi valt att helt exkludera vissa verksamheter från tänkbara investeringsobjekt baserat på att vi är av uppfattningen att den verksamhet som de valt att bedriva inte kan betraktas som hållbar. Hit hör t.ex. verksamheter inom vapen, tobak och alkohol.

Ytterligare en central komponent i hur vi beaktar miljörelaterade och sociala egenskaper i vår förvaltning är att vi vid analys och i möten med bolagen främjar bolagets hållbarhetsmodell under hela ägarstyrningsprocessen. Detta kommer till uttryck genom att bl.a. direkt med företrädare för företagen lyfta diskussionen om hur de ser på sitt bidrag till övergången mot en mer hållbar ekonomi, för att kunna utvärdera om mål och ambitioner i dessa avseenden är relevanta, realistiska och välunderbyggda.

Bedömningen görs med avseende på fondens långa positioner.

Vi mäter effekten av de miljörelaterade och sociala egenskaperna med hjälp av klimatrelaterade, andra miljörelaterade och sociala indikatorer i den mån relevant information finns tillgänglig.
I förvaltarnas fundamentala analys av potentiella och befintliga investeringsobjekt ingår som en integrerad del att säkerställa att bolagen inte orsakar någon betydande skada betydande skada i förhållande till relevanta hållbarhetsfaktorer samt följer praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

Indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer har beaktats genom att de valda hållbarhetsindikatorerna integrerats som en enskild bedömningsgrund i urvalet och uppföljningen av investeringsobjekt.

Anpassningen till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter bedöms och säkerställs som en del av processen med att identifiera investeringsobjekt som skapar eller bidrar till samhällsnytta.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondens ansvarsfulla investeringar ska göras på ett sådant sätt att de investeringsobjekt identifieras som skapar eller bidrar till samhällsnytta. Till ledning för vad detta innebär för förvaltningen av fonden beaktas FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Investeringsstrategi

ORIGO QUEST är en lång/kort aktiehedgefond med fokus på kvalitativa nordiska små- och medelstora bolag i förändring. Målsättningen är att uppnå en konkurrenskraftig absolut avkastning över tid till en lägre risknivå och med begränsad börskorrelation.

Samtliga investeringar som fonden genomför måste bedömas utifrån vår hållbarhetsmodell. Detta innebär bl.a. att investeringar inte får göras i bolag som bedriver viss typ av verksamhet, vilket således är en bindande förutsättning i förvaltningen.

Med ett förhållandevis begränsat antal innehav i portföljen har vi goda förutsättningar att kontinuerligt följa utvecklingen i våra portföljbolag. Genom bl.a. offentliga kanaler, möten med företrädare och diskussioner med andra aktieägare övervakar vi relevanta frågor avseende t.ex. företagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning. En central utgångspunkt för vår syn på en hur en aktiv ägarfunktion ska fungera och samverka med börsbolagens organ är upprätthållandet av ”Svensk kod för bolagsstyrning” och motsvarande praxis på de andra nordiska marknaderna.

Andel av investeringar

Hur stor del av fondens värde (NAV) som förväntas utgöras av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper fluktuerar kraftigt över tid. Fonden kan ta såväl långa som korta positioner och har tidvis en förhållandevis stor kassa. Det riskerar därför att vara missvisande att redovisa en förväntad tillgångsallokering i förhållande till NAV. Av fondens långa positioner i aktier förväntas emellertid 90 procent utgöras av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper Övriga 10 procent förväntas utgöras av kassa, derivat och andra investeringar för vilka det inte finns tillräckliga data.

Av den del av fondens värde som görs i investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper förväntas 50 procent vara i investeringar som bolaget bedömer vara hållbara. Övriga 50 procent förväntas vara investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper, men som inte klassificeras som hållbara investeringar.

De hållbara investeringarna är hållbara enligt artikel 2.17 SFDR eftersom de lever upp till vår hållbarhetsmodell och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål, såväl miljörelaterade som sociala.

Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som en hållbara investeringar.

Kategorin Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

  • Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
  • Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt och de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt övervakas under hela den finansiella produktens livscykel främst genom traditionell fundamentalt analysarbete och databearbetning. Fondens förvaltare följer nära och noga investeringsobjektens hållbarhetsarbete och för löpande en dialog med företagen i de frågor som vi anser vara av störst vikt för hur företagen ska bidra till den hållbara omställningen. Därtill inhämtas ett stort antal datapunkter från egna och externa källor som kan fungera som ett underlag för fortsatt analys.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden är aktivt förvaltad och har ett förhållandevis lågt antal innehav. Förvaltarna arbetar vidare utefter en fundamental analysmodell, vilket innebär att varje investering föregås av ett rigoröst genomlysningsarbete utifrån ett stort antal aspekter. Under innehavstiden arbetar förvaltarna löpande nära bolagen för att bättre förstå hur bolagens arbete bidrar till våra hållbarhetsmål.

Datakällor och databehandling

I arbetet med att bedöma och följa upp hur investeringsobjektens bidrar till produktens uppnående av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av produkten inhämtas information såväl manuellt som från större databaser. Den viktigaste informationskällan för oss är emellertid den kvantitativa bedömning som förvaltarna gör i mötet med bolagen. För att skapa bättre täckning över vissa datapunkter och bättre kunna jämföra olika investeringsobjekt inhämtas även data från kommersiella datakällor för hållbarhetsinformation. Företagsdata om alla miljömål är ännu inte brett tillgängliga och datakvaliteten är för närvarande begränsad. Vi använder för närvarande inte estimerade kvantitativa data.

Begränsningar för metoder och data

Tillgängligheten av data inom det segment som fonden placerar är fortfarande begränsat. Det är därför vanskligt för oss att förlita oss på den information vi kan erhålla från kommersiella datakällor och informationen där är ofta estimerad. Eftersom fonden har relativt få innehav och täckningen från dataleverantörerna ofta är bristfällig, finns svårigheter att sammanställa tillförlitliga data om många kvantitativa nyckeltal. Detta inverkar menligt på våra möjligheter att följa upp hållbarhetsarbetet bland våra innehav och ställer större krav på vår fundamentala och kvalitativa analys av bolagen.

Due diligence

Fonden är aktivt förvaltad och har ett förhållandevis lågt antal innehav. Förvaltarna arbetar vidare utefter en fundamental analysmodell, vilket innebär att varje investering föregås av ett rigoröst genomlysningsarbete utifrån ett stort antal aspekter. Under innehavstiden arbetar förvaltarna löpande nära bolagen för att bättre förstå hur bolagens arbete bidrar till våra hållbarhetsmål.

Strategier för engagemang

Förvaltningen av denna finansiella produkt präglas av aktiv förvaltning och ett engagerat ägarskap. Detta innebär bl.a. att förvaltarna har en nära relation med bolagen, dess ägare och i många fall andra ägarkonstellationer. Allt detta i syfte att bättre förstå bolaget och kunna påverka bolagen i rätt riktning på flera sätt.

Med ledning från bolagets övergripande vision om samhällsnytta, samt de därifrån härledda investeringstema, exkluderingskriterier och nyckeltalsuppföljning (enligt ovan) ska förvaltarna vid analys och möten med bolag främja bolagets hållbarhetsmodell under hela ägarstyrningsprocessen. Detta ska konkret komma till uttryck genom nedanstående åtgärder.

  • Lyfta diskussionen om hur företagen ser på sitt bidrag till övergången mot en hållbar ekonomi, för att kunna utvärdera om bolagets ambitioner i detta avseende är relevanta, realistiska och välunderbyggda.
  • Påverka företagen att i relevant utsträckning prioritera möjligheter att skapa eller bidra till samhällsnytta inom ramen för våra hållbara investeringsteman.
  • Påverka företagen att vara transparenta med sitt hållbarhetsarbete för att skapa förutsättningar för att vi och övriga marknaden ska kunna utvärdera företagens hållbarhetsarbete.

Valt referensvärde

AIF-förvaltaren har inte valt ett index som referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som denna finansiella produkt främjar.