origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

VARFÖR INVESTERA I QUEST?

  • Har levererat ett bättre utbyte mellan avkastning och risk än alternativen
  • Specialiserade på nordiska småbolag - en attraktiv investeringsmarknad
  • Erfaret team med ett bevisat trackrecord

Kvalitativ avkastning - Få betalt för risken
Vid utvärdering av olika investeringsalternativ är det viktigt att inte se avkastning och risk som två separata faktorer. Konceptet "riskjusterad avkastning" väger samman avkastning och risk och visar kvaliten bakom investeringsresultatet. Tabellen ovan visar att Quest har levererat omkring 11 procent i årlig avkastning till ungefär halva aktiemarknadsrisken och skapat ett tydligt mervärde gentemot andra placeringar. 

Erfaret team
Stefan Roos och Christoffer Ahnemark har mer än 40 års gemensam erfarenhet av att analysera småbolag och har erhållit flera prestigefulla utmärkelser för sin förvaltning. Teamet supporteras av fondens advisory board som bidrar med spetskompetens inom bl.a. hållbarhet och digitalisering. 

Hållbara investeringar
Världen står inför många utmaningar, inte minst demografiska och miljömässiga. Såväl samhället som näringslivet påverkas av dessa utmaningar och måste förhålla sig till dessa. För många bolag kan dessa utmaningarna också innebära en fantastisk möjlighet. Vi tror att morgondagens vinnare kommer vara de bolag som ställer om och har lösningar på de globala utmaningarna. Vår förvaltningen är därför i hög grad fokuserad kring tre långsiktiga investeringsteman; Positiv miljöpåverkan, Bättre hälsa och Hållbar transformation. 

Nordiska småbolag - en attraktiv investeringsmarknad
Vi är specialister på småbolag och har bevakat Norden sedan börjat på 90-talet. Norden är en marknad som växt snabbare än övriga europa, ligger i toppen inom innovation och hållbarhet och har en aktiemarknad med en hög grad av transparens. "Nordenbörsen" har ett brett utbud av sektorer och bolag och erbjuder mycket god diversifiering. Vi uppskattar att cirka 80% av vårt investeringsunivers samtidigt saknar analys från banker och mäklarhus, vilket är en stark möjlighet för oss som är analysdrivna. 

Riskspridning
Bra diversifiering uppnås när man skapar en investeringsportfölj där tillgångarna har låg eller begränsad samvariation med varandra. Quest har en unik lång/kort-strategi med fokus på analysdrivna och aktiva investeringar i nordiska småbolag. Portföljen är koncentrerad och domineras ofta av långsiktigt attraktiva bolag som har kortsiktiga problem och är underanalyserade. Sammantaget leder strategin till att fondens avkastning i första hand kommer från de specifika bolagspositionerna och inte från den allmänna marknadsutvecklingens trend. Den relativt låga korrelationen med börsindex över tid, jämfört med vanliga aktiefonder,  innebär att fonden lämpar sig mycket väl som riskspridning i en större investeringsportfölj. 

Avgift efter prestation
Quest tar ut en fast förvaltningsavgift på 1,25–1,35 % och en rörlig prestationsbaserad avgift om fondens resultat överstiger avkastningströskeln. 
80 % av eventuell överavkastning tillfaller investeraren och 20 % tillfaller förvaltaren. Till skillnad från många andra alternativa fonder som vanligtvis har en tröskelränta på 0–2 % har Quest en tröskelränta på 90 dagar SSVX + 5 procentenheter. Avgiftsmodellen är därmed kopplad till ett tydligt värdeskapande. 

High Water Mark
Quest tillämpar den s.k. High Water Mark-principen. Om fonden har en svacka måste förvaltaren hämta igen den förlorade avkastningen samt den uppräknade tröskelräntan under perioden innan rörligt arvode kan utgå. Detta säkerställer att ingen kund betalar rörligt arvode om den inte har haft en tydligt positiv utveckling  på sin investering.

Transparens
Alternativa fonder kan ibland vara komplexa och svåra att bedöma utifrån. Hemlighetsfulla förvaltare finns det också gott om, vilket inte gör saken lättare. Vi har valt en annan modell och har transparens som en ledstjärna. Vi uppdaterar kontinuerligt våra andelsägare om fonden och dess investeringar genom månadsbrev, presentationer och enskilda möten. 

Vill du boka ett möte och höra mer? Kontakta oss på:
kundservice@origofonder.se

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.