origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Värdeutveckling

ORIGO QUEST A
Mars
+3,5%
2024 YTD (2024-04-11)
-0,5%
Sedan start 2013
+157,2%
Mer om fonden »  

ORIGO SELEQT A
Mars
+6,8%
2024 YTD (2024-04-11)
+9,3%
Sedan start 2022
+4,7%
Mer om fonden »  

Nyheter

2024

Marknadskommentar

Optimism präglade mars, till följd av sjunkande inflation och att allt fler investerare uppfattar den ekonomiska utveckling som mer förutsägbar. Globala aktier steg med 3,2% under månaden. Nordiska småbolagsindex (Vinx Small Cap SEK NI) avancerade med 6,6% medan svenska mikrobolagsindex (CMCRXSE) steg 5,6%.

ORIGO QUEST

Origo Quest steg med 3,5% vilket innebär nytt all-time-high för fonden. Den långa boken presterade bättre än marknaden efter stark utveckling för bland annat Catena, AOJ, Coor och Wihlborgs. Den korta boken och övriga placeringar hade en blandad utveckling. Avkastningen senaste halvåret uppgår till 10,5% samtidigt som risktagande motsvarar cirka en tredjedel av börsens risknivå. Volatiliteten uppgår till 9% vilket kan jämföras med småbolagsindex som ligger på 24%.

Nolato är ett nytt innehav som vi upplever som både underanalyserat och missförstått. Aktien köptes in efter kursnedgången i samband med bokslutet i februari i år. I Nolato är det marginalen som skaver. Affärsområdet Integrated Solutions har mer eller mindre genomgått en implosion i spåren av ett förändrat kundbeteende och kraftigt fallande VHP-volymer.

Navet i rörelsen är den medicintekniska divisionen, Medical, som står för huvuddelen intäktsbasen. Även i det affärsområdet, har marginalen varit under press efter stigande råvarupriser, en eftersläpning i prisjusteringarna och ryckig orderläggning inom kirurgin. Storförvärvet av amerikanska GW Plastic, har – än så länge – inte varit någon större succé utan i stället fört med sig en utspädande marginaleffekt bland annat drivet av höga arbetskostnader.

Det finns emellertid stor förbättringspotential i koncernen. Nyligen aviserade Nolato ett betydande samarbetsavtal med en global läkemedelsjätte – underförstått Novo Nordisk – avseende leveranser av medicintekniska hjälpmedel för att administrera läkemedel mot övervikt och diabetes. Vid full produktion väntas samarbetet tillföra årliga intäkter omkring 700 SEKm. Nolato-aktien, som handlat svagt senaste 3 åren, är i behov av en positiv trigger, något som nu är här med GLP-1-hypen kommande år.

Det danska försäkringsbolaget Alm. Brand, grundat redan 1792, är också ett nytt långt innehav i fonden. Efter försäljningen av livbolaget och förvärvet av Codan har det nya bolaget etablerat en stark position på den danska sakförsäkringsmarknaden. Vi räknar med betydande synergieffekter, drivet av ökad outsourcing, digitalisering och automatisering, samt att den fortsatta renodlingen fortsätter. Aktien har stigit med +20% senaste halvåret, men uppsidan är betydligt större än så samtidigt som vi bedömer att både den operationella risken och värderingsrisken är relativt låg.

Fondens största långa innehav, service och bil-bolaget Bilia, gjorde ett större förvärv i början på månaden genom köpet av familjeföretaget Olofsson Bil. Genom köpet adderar Bilia 1,3 mdkr i omsättning och, helt i linje med vår investeringstes, fortsätter att konsolidera bilmarknaden i Sverige. Aktien har stigit med nästan 30% senaste halvåret, men värderas trots det en bra bit under jämförbara servicebolag. Vi tror att gapet stängs kommande åren i takt med att recessionsriskerna avtar och att aktiemarknadens syn på bolagets affärsmodell förändras.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT ökade 6,8% under månaden. Fastighetsföretaget Catena och vinterturismbolaget Skistar gav större positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven i Hanza och Medicover.

Under hösten 2023 deltog vi på Skistars kapitalmarknadsdag. Vid tidpunkten förvånandes vi av det låga intresset kring bolaget, där endast ett fåtal institutionella investerare deltog på plats. Aktien handlade nära 100-kronorsnivån och kort därefter började vi bygga en position i bolaget. Skistar presterade nyligen ett rekordkvartal och är ett toppinnehav i ORIGO SELEQT.

Under ledning av vd Stefan Sjöstrand har Skistar genomfört en rad operativa förbättringar. Likt andra säsongsbetonade verksamheter, genereras merparten av vinst och kassaflöde under en begränsad tid på året. Väder och vind kan ställa till det, men i år har alla stjärnor stått rätt. En snörik, kall vinter kombinerat med positiv kalendereffekt (med påsken i Q1), har gynnat gruppen. Därtill, växer intresset för hållbar turism i närområdet.

Utöver vintersäsongen, finns stor potential i sommarsatsningen. Break-even är något år bort under sommarhalvåret, men skulle ge betydande utväxling på nedersta raden. Efter en kursuppgång på omkring +50% sedan insteget, är Skistar-aktien mer rimligt värderad. Det går att resonera kring vad en korrekt värdering är för ett unikt tillgångsbolag med monopolliknande ställning i det växande norra Sverige. För stunden, ligger exploateringsvinsterna i träda, men ger ytterligare en tillväxtcylinder när väl konjunktur- och räntekurvan förbättras.

Nolato är ett annat innehav som vi upplever som både underanalyserat och missförstått. Aktien köptes in efter kursnedgången i samband med bokslutet i februari i år. Sedan dess har innehavet byggts på och är, likt Skistar, ett större innehav i fonden. I Nolato är det marginalen som skaver. Affärsområdet Integrated Solutions har mer eller mindre genomgått en implosion i spåren av ett förändrat kundbeteende och kraftigt fallande VHP-volymer.

Navet i rörelsen är den medicintekniska divisionen, Medical, som står för huvuddelen intäktsbasen. Även i det affärsområdet, har marginalen varit under press efter stigande råvarupriser, en eftersläpning i prisjusteringarna och ryckig orderläggning inom kirurgin. Storförvärvet av amerikanska GW Plastic, har – än så länge – inte varit någon större succé utan i stället fört med sig en utspädande marginaleffekt bland annat drivet av höga arbetskostnader.

Det finns emellertid stor förbättringspotential i koncernen. Nyligen aviserade Nolato ett betydande samarbetsavtal med en global läkemedelsjätte – underförstått Novo Nordisk – avseende leveranser av medicintekniska hjälpmedel för att administrera läkemedel mot övervikt och diabetes. Vid full produktion väntas samarbetet tillföra årliga intäkter omkring 700 SEKm. Nolato-aktien, som handlat svagt senaste 3 åren, är i behov av en positiv trigger, något som nu är här med GLP-1-hypen kommande år.

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Globala aktier fortsatte upp med hela 4,5% under månaden, med amerikanska teknikbolag som motor, men trots en stark börsmånad noterade vi en hel del motstridiga rörelser.

Samtidigt som halvledarbolaget Nvidia kom med en superrapport som följdes av nya kursrekord så steg långräntorna i USA med nästan 0,3%-enheter och generellt var det defensiva segment av aktiemarknaden som var relativa vinnare.

Nordiska småbolagsindex (Vinx Small Cap SEK NI) steg med 1,4% och Carnegie Micro Cap index föll med 1%.

ORIGO QUEST

Avkastningen under månaden uppgick till -0,8%. Avkastningen senaste halvåret uppgår till 7% och till 149% sedan start. Den långa portföljen steg något och den korta ökade vilket gav en positiv lång-kort spread. Marknadshedgen bidrog däremot negativt. På bolagsnivå kom positiva bidrag från de långa innehaven New Wave, Munters och Freetrailer, medan SOBI påverkade negativt.

I slutet på månaden presenterade vårt danska portföljbolag Freetrailer en riktigt uppmuntrande rapport som visade på solid tillväxt på alla rader. Omsättningen växte med 42% och vinsten per aktie ökade kraftigt. Antalet uthyrda trailers växte med 35% under kvartalet, vilket var nytt rekord. Vi är imponerade av det momentum som nya ledningen har skapat och noterar även att de höjde sin tillväxtprognos för helåret. Aktien steg påtagligt efter rapporten och är upp med 24% hittills i år.

Vi har tidigare år, från tid till annan, haft en kort position i svenska medicinteknikbolaget Elekta. Bolaget har under flera år haft märkbart svårt att få upp lönsamheten till en vettig nivå. Vi har gradvis ändrat vår syn på bolaget under vintern och har nu tagit en lång position.

Grunden i vår analys är att vi tyvärr ser en konstant ökning av världens behov av strålbehandling mot cancer. Vi räknar med behovet ger en tillväxt globalt på omkring 6% per år och det dubbla för tillväxtmarknaderna. Marknaden domineras av två leverantörer; Varian och Elekta som tillsammans har omkring 90% marknadsandel. Vi ser det som högst osannolikt att inte Elekta får ta del av marknadstillväxten.

Pandemin skapade många problem för industrin med färre cancerbehandlingar, och mindre sjukhusbudgetar än planerat, vilket tärde på Elektas marginaler. Dessutom tog inflationen fart vilket skapade en negativ kostnadseffekt på den stora orderboken som man redan hade byggt upp. Som om inte det räckte införde Kina nya antikorruptionsregler förra året vilket medförde att flera sjukhus avvaktade med sina inköp.

Vi räknar nu med att pandemi och inflationsproblemen avtar och att vändningen kommer inom de närmaste 1–2 kvartalen. Vi tror vidare att det nya precisions-strålterapisystemet Unity, som har en högre andel mjukvara och service, kommer bidra till marginallyftet och att aktiemarknaden underskattar Elektas potential framåt i Kina.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT föll 2,0% under månaden. Läkemedelsbolaget ALK-Abelló, laxföretaget Bakkafrost och delningstjänsten Freetrailer gav större positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från innehaven i Medicover, Hanza och Norva24.

Efter ett starkt januari utvecklades flera större innehav svagt under februari, vilket påverkade fondens avkastning negativt. Medicover föll kraftigt på sitt bokslut, vilket vi finner omotiverat. Utsikterna är starkare än på länge, samtidigt som Q1 2024 blir första kvartalet utan större kliniköppningar och covidrelaterade intäkter i jämförelsebasen. Vinsttillväxten väntas accelerera under 2024, när redan utbyggd vårdkapacitet fylls med hög inkrementell marginal. Under månaden agerade vi på den svaga kurstrenden och ökade positionen.

I slutet av februari kom Norva24 med sitt bokslut. Under oktober och november fortsatte trenden från Q3 med hög organisk tillväxt och stigande marginal. Sedan kom december månad, som medförde det kallaste och mest snörika vädret på 25 år. Eftersom verksamheten till stora delar bedrivs utomhus, påverkades aktiviteten negativt i flera avdelningar, särskilt i Norge.

Att arbeta utomhus - med vatten - i minus 25 grader är av uppenbara skäl utmanande, vilket också syntes i tvärniten. Marginalen i Q4 var en besvikelse för både oss och ledningen. Väder och vind går emellertid inte att styra över och den vädermässiga ”stolpe ut” kunde lika gärna ha blivit en ”stolpe in” om december hade varit mildare, som exempelvis vintern 2020/2021.

Trots vädersituationen, uppgick organisk tillväxt till +5% för Norva24 under fjärde kvartalet räknat mot samma tidsperiod i fjol. I en tid när de flesta serieförvärvare tappar en eller flera procent organiskt, påvisar tillväxtnivån styrkan i den konjunkturstabila affärsmodellen som Norva24 har. En kortsiktig och bakåtblickande marknad, valde att handla ned aktien kraftigt efter Q4-rapporten.

Blickar vi framåt, är utsikterna oförändrat ljusa. Även om januari månad har påverkats av liknande väderlek som i december, så stundar högre temperaturer under våren. Med den extrema kylan som upplevdes under vintern, kommer även en annan, djupare, typ av tjäle i marken. När denna tjäle går ur marken, kommer den ålderstigna rörinfrastrukturen att påverkas i mycket stor utsträckning. Utöver tjälskador, väntas all snö att smälta. Risken för brustna rör, översvämningar och vattenläckor är stor under våren, vilket väntas öka efterfrågan på Norva24:s tjänster.

M&A-aktiviteten har varit dämpad på senare tid, drivet av vd-skiftet i september 2023. Den nya vd:n Henrik Norrbom är nu på plats och bolaget har flera pågående DD-processer. Kassaflödet har förbättrats sekventiellt och balansräkningen stärkts, vilket gör att vi räknar med en rejäl upprampning av antalet M&A-transaktioner kommande 6–12 månader. Sammantaget följs investeringstesen trots marginalbesvikelsen i Q4. Norva24 är största innehav i ORIGO SELEQT.

Läs hela inlägget »

Origo Fonder söker efter en driven förvaltare/analytiker till investeringsteamet i Stockholm. 

Origo är helt specialiserade på investeringar i noterade små och medelstora bolag vilket skiljer oss från nästan alla andra fondbolag i Norden.

Sedan 2013 förvaltar vi en av de mest framgångsrika hedgefonderna i Norden* och för två år sedan startade vi en efterfrågad och fokuserad long-only strategi. Våra investerare består främst av stiftelser, kommuner, private banking och kapitalstarka familjer.  

Vi är ett litet och snabbfotat företag som alltid är intresserade av rätt personer. Nu söker vi efter en passionerad aktiespecialist med delansvar för våra fonder. Din bakgrund är troligtvis portföljförvaltare, analytiker, aktiemäklare eller liknande. Du är analytisk, initiativrik, kommunikativ, en lagspelare och vill vara med och utveckla Origo framåt. 

Tycker du att detta låter intressant?
Skriv några rader om dig själv och bifoga CV. Du är också mycket välkommen att ringa mig på telefon 072 5885200.
Hälsningar Stefan
stefan.roos@origofonder.se

Origo Quest (Equity Long/Short): 3 gånger nominerad till Europas bästa mindre L/S av HFM. Fonden har levererat 9% i årlig avkastning sedan starten 2013 med en nettoexponering på ~45% och en volatilitet som uppgår till 1/3 av börsens risknivå.  Sedan 2022 förvaltar vi även Origo Seleqt (Nordic Small Cap), en unik long-only strategi. Seleqt skiljer sig från de flesta andra småbolagsfonder genom att vara, koncentrerad, fokuserad på småbolag och att vara nordisk på riktigt. 
 

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Januari, årets första börsmånad, startade mer avvaktande jämfört med årsskiftesoptimismen som präglade december 2023. Ompositioneringar och vinsthemtagningar resulterade i förhållandevis tvära kast mellan olika sektorer och tillgångsklasser under inledningen av det nya året.
 
Marknaden har fortsatt stort fokus på inkommande inflationsdata samt hur världens centralbanker förväntas agera under 2024. Spekulationerna kring när den första räntesänkningen blir verklighet har duggat tätt. Det mesta tyder på att första räntesänkningen närmar sig, huruvida det blir senvåren eller sommaren återstår att se. 

I skrivande stund är rapportsäsongen i full gång. Fjolåret var tydligt makro- och flödesstyrt, men vår förväntan är att 2024 ger mer fokus på mikrofaktorer och hur de olika bolagen klarar sig i en miljö av fallande efterfrågan, mjukare konjunktur och geopolitisk oro. Vår analys är att motståndskraftiga affärsmodeller kommer premieras under året, särskilt om man kan uppvisa organisk tillväxt och marginalstabilitet. 

Stockholmsbörsen (OMXSGI) tappade fart och föll 1,6% i januari. Även svenska småbolagsindex (CSRX) backade 2,4% medan de nordiska småbolagen (VINX Small Cap) klarade sig bättre och avancerade, om än blygsamma, 0,5%.

ORIGO QUEST

Månadens avkastning uppgick till 0,3% vilket betyder 7% senaste året och 9% i årlig genomsnittlig avkastning under de snart 11 år som fonden har funnits. På aggregerad nivå såg vi rätt små förändringar inom portföljen under månaden. Den långa boken steg svagt under månaden med den korta föll något, vilket innebär att lång/kort-spreaden gav ett positivt resultat. Derivat på index bidrog svagt negativt. 

Tre placeringar stack ut positivt, varav två långa innehav: SOBI och A&O Johansen och en kort position inom spelsektorn. På den negativa sidan under månaden hittar vi ett långt innehav; Bilia. 

Laxsektorn pressades efter nyheten om att EU-kommissionen utreder huruvida sex laxodlare kan ha brutit mot EU:s konkurrensregler, baserat på inspektioner 2019. En av de utpekade odlarna, MOWI, var snabbt ute med ett skarpt svar att de var övertygade om att några överträdelser inte hade skett. QUEST har tidigare haft investeringar i norsk lax, men sedan i höstas består fondens position av det färöiska bolaget Bakkafrost. Vår initiala bedömning är att kommissionens analys kan vara bristfällig, men att den innebär en klar osäkerhetsfaktor och kan bli en våt filt över sektorn. Vårt innehav Bakkafrost kan däremot bli en relativ vinnare

På lång sikt har nordiska aktier och amerikanska aktier följt varandra ganska väl, men nu ser vi tydliga bubbel-risker i amerikanska tech-sektorn samtidigt som nordiska små och medelstora bolag värderas under sitt historiska genomsnitt. Nordiska aktiemarknaden är i vårt tycke mycket attraktiv med många bolag som ligger i framkant gällande strukturella trender så som automatisering, miljö och energi. 

Vi startade dock det nya året genom att öka den korta sidan av fonden. Efter den kraftiga aktieuppvärderingen under Q423 där flera ledande index steg med 10-15%, och med ökade geopolitiska spänningar, samt en stundande och högst osäker kvartalsrapportsäsong så valde vi att ta flera nya korta positioner samt öka kortboken totalt. När vi tar korta aktiepositioner är det inte bara ”trasiga affärsmodeller” vi letar efter utan vi inkluderar även bolag som vi bedömer kommer underprestera mot marknaden. 

Även om vi på kort sikt är något avvaktande till aktiemarknaden, och vill minimera beroende av marknadspsykologin, så har vi stor övertygelse i våra kärnpositioner. Topp 10 av fondens långa investeringar står numera för omkring 50% av NAV. Historiskt är det vår bolagsanalys som har legat bakom våra framgångar och genom att positionera fonden på detta vis så skapar vi goda förutsättningar för att skapa alfa och konkurrenskraftig riskjusterad totalavkastning, vilket utgör själva grunden för affärsmodellen i ORIGO QUEST
 

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg 4,9% under månaden. Den positiva utvecklingen var bredbaserad i fonden, där flera innehav bidrog till den positiva utvecklingen. Trifork, Norva24 och Medicover gav positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från innehaven i TGS, Hanza och Vaisala

Innehaven i SELEQT skiljer sig tydligt mot såväl index som liknande fonder. Portföljen är exponerad mot bolag med starka affärsmodeller, ofta inriktade mot service, underhåll samt försäljning av förbrukningsvaror. Under fjolåret har sektorer som industriservice och hälsovård viktats upp, där vi finner verksamheter som kan upprätthålla tillväxt även i en svagare konjunktur. 

I slutet av januari kom norska försäkringsbolaget Protector Forsikring med sitt bokslut. Sin vana trogen, överraskade bolaget positivt igen. Tillväxten håller i sig, där premierna ökade 48 procent i lokal valuta i fjärde kvartalet. Samtidigt som totalkostnadsprocenten (combined ratio) landade på 86,4% i Q4 2023, drivet av både god kostnadskontroll och en förbättrad skadefrekvens. 

Den aktieägarvänliga politiken är tydlig i Protector, där bolaget återfört betydande belopp till ägarna i form av kontant aktieutdelning, ofta på kvartalsbasis, de senaste åren. Aktien har utvecklats starkt och funnits med i ORIGO SELEQT sedan fondstarten i mars 2022. 

Bland månadens förlorare, sticker norska energidataföretaget TGS ut med tydligt negativt bidrag. TGS kom med en förvånansvärt svag trading update i januari, där det - säsongsmässigt starka – Q4 uppvisade svagare utveckling än väntat. Förklaringen finns dels i lägre energipriser, men främst i att större energiföretag fokuserar på M&A framför att investera i organisk tillväxt. 

Det är inget nytt, men en trend som varit tydlig på sistone och förstärkts med större transaktioner bland aktörer som Exxon, Chevron, etc. Efter samgåendet med branschkollegan PGS, har TGS det främsta biblioteket av energidata i världen. TGS-aktien befinner sig i besvikelsen dal, men handlar på låga multiplar givet konservativa synergiestimat och en normalisering av investeringstakten framåt.

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Årets sista börsmånad bjöd på rejäla uppgångar. Stadigt fallande långräntor gav bränsle åt riskviljan. Den sargade fastighetssektorn repade mod och seglade upp som månadens vinnare.

​​​​​​Fastighetssektorn stängde 2023 betydligt bättre än vad som annars har varit gällande under året. Med en stabilisering på räntemarknaden har investerare börjat processen med att prisa om synen på skuld, särskilt i kassaflödesfokuserade tillgångar.

Likt utvecklingen under november månad föll amerikanska 10-årsräntan kraftigt även i december. Flera bedömare talar om ett historiskt ränteras från toppnivåerna under hösten. Räntemarknaden tenderar att förutse omslag i den reala ekonomin och inflationsnivån snabbare än aktiemarknaden, vilket är en faktor att ta med sig in i det nya året.

Världsindex (MSCI World) steg 4,1%, Stockholmsbörsen (OMXSGI) 8,2% medan de nordiska småbolagen (VINX Small Cap) avancerade 7,3%. Den svenska kronan fortsatte sin återhämtning och stärktes 2,6% mot euron respektive 4,2% mot dollarn.

ORIGO QUEST

Avkastningen uppgick till 6,6% och därmed blev december en av fondens starkaste månader någonsin. Helåret 2023 slutade på 5,9% vilket i princip innebär att Quest tog igen hela nedgången från det bedrövliga småbolagsåret 2022 och nu ligger nära all-time-high. Särskilt stark utveckling hade långa innehaven Diös, Catena, Catella och Profoto.

Den korta boken hade endast marginellt negativ påverkan på fonden, vilket är bra givet hur stark marknaden var. Resultatet 2023 uppnåddes utan att ge avkall på riskfilosofin, och 24m Beta uppgick till 0,3 och nettoexponeringen för året till 45%. Den årliga avkastningen sedan starten 2013 uppgår till 9%.

Profoto:s Q3-rapport var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Omsättningen minskade med 27% och rörelsemarginalen gick från 28% till 20%. Profotos marknad präglas av försiktiga kunder som håller tillbaka på sina investeringar, i synnerhet sådana som inte är helt nödvändiga för att upprätthålla verksamheten. Det är dock inte speciellt överraskande givet var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Under pandemin skalades dessutom R&D-delen ned betydligt vilket har resulterat i färre än vanligt nya produktlanseringar.

Med facit i så är det uppenbart att bolaget gick för brutalt fram här då det är bolagets framtidsprodukter som helt driver tillväxten. Vår bedömning är att denna insikt finns hos ledningen och att man gör allt man kan för att komma tillbaka till en högre innovationstakt igen. Det lär ta ett tag att komma i kapp, men vi räknar nu med ett flertal intressanta lanseringar de kommande 12-24 månaderna, vilket också lära spegla av sig i förbättrade nyckeltal. 2023 blev därmed ett mellanår för det annars så framgångsrika bolaget, men också ett ypperligt investeringstillfälle. Vi köpte in oss i augusti och har fortsatt att bygga upp positionen under hösten.

I december deltog vi i HANZA:s riktade emission, som genomfördes för att accelerera bolagets förvärvsagenda. Av de noterade nordiska kontraktstillverkarna är HANZA vår favorit. Bolaget har ett imponerande 2023 bakom sig, där den operationella utvecklingen tillhör toppskiktet i branschen. Med sitt unika koncept och starka kundlista, är utsikterna starka inför 2024.

Utöver en solid orderbok, tillkommer förvärvet av Orbit One. Förvärvet gör att HANZA är uppe i en pro forma omsättning om 5,2 miljarder. Det innebär att man är över 2025-målet redan 2023. Tydlig marginalpotential finns på gruppnivå, i takt med att de olika klustren når mognadsfas. HANZA handlar omkring ~8x ebita på 2024e, vilket är attraktivt givet tillväxten och ESG-profilen.

Utsikter

2024 ser ut att bli ett spännande börsår. På en övergripande nivå lär det bli en kamp mellan lägre räntor (positivt) och inbromsning i den globala efterfrågan (negativt). Vi har, som alltid, en lite längre placeringshorisont och fondens nuvarande positionering speglar inte dagens makromiljö utan mer bolagens kommande utveckling och möjligheter 2024-2026. Vi räknar med att M&A tar fart och att småbolagen leder nästa tillväxtfas på den nordiska aktiemarknaden.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg 6,9% under månaden. Catena, Diös och Bilia gav större positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven i Trifork, Spar Nord och TGS. Sektormässigt har exponeringen ökats inom industriservice, teknologi och telekom.

Den mjukare konjunkturen blir alltmer påtaglig i Europa och Norden. En observation är att svagheten rör sig vidare från tidig cyklisk industri in i nya segment. Samtidigt har förväntningarna skruvats upp i linje med årsskiftesoptimismen. Risken för besvikelser är därmed stor när boksluten presenteras och senare under året.

Fallande organisk tillväxt med marginalpress är ett tema vi tror kommer bli tydligt under 2024. Avvaktande investeringsvilja, hårdare konkurrens och lagerreduktioner är återkommande diskussionsämnen när vi gör bolagsmöten. Därtill har såväl prishöjningsdynamiken som tiden för stora valutavinster i exportnäringen, nått vägs ände i många branscher. 2024 kommer därför handla mycket om stockpicking.

Innehaven i SELEQT skiljer sig tydligt mot såväl index som liknande fonder. Portföljen är exponerad mot bolag med starka affärsmodeller, ofta inriktade mot service, underhåll samt försäljning av förbrukningsvaror. Under hösten har bolag inom sektorer som industriservice och hälsovård viktats upp, där vi finner verksamheter som kan upprätthålla organisk tillväxt även i en svagare konjunktur.

I december deltog vi i HANZA:s riktade emission, som genomfördes för att accelerera bolagets förvärvsagenda. Av de noterade nordiska kontraktstillverkarna är HANZA vår favorit. Bolaget har ett imponerande 2023 bakom sig, där den operationella utvecklingen tillhör toppskiktet i branschen. Med sitt unika koncept och starka kundlista, är utsikterna starka inför 2024.

Utöver en solid orderbok, tillkommer förvärvet av Orbit One. Förvärvet passar perfekt in i strukturen och stärker bolagets position inom elektroniktillverkning. Ledig kapacitet i Orbit ger marginalpotential, samtidigt som en rad nya kunder och industrier adderas till koncernen.

Förvärvet gör att HANZA är uppe i en pro forma omsättning om 5,2 miljarder. Det innebär att man är över 2025-målet redan 2023. Tydlig marginalpotential finns på gruppnivå, i takt med att de olika klustren når mognadsfas. HANZA handlar omkring ~8x ebita på 2024e, vilket är attraktivt givet tillväxten och ESG-profilen.

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se