origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-06-30

Origo Quest A
NAV 229,788001
Hittills i år (%) 3,0
12 månader (%) 9.6
Sedan start 2013 (%) 157,0


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 111,327039
Hittills i år (%) 16,2
12 månader (%) 15,5
Sedan start 2022 (%) 11,3


Mer om fonden »  

Nyheter

2023 > 09

Den 10 oktober kl. 12 har vi en lunchpresentation med småbolagsspecialisten Christoffer Ahnemark. Presentationen är främst avsedd för professionella investerare/rådgivare. 

  • Hur utvecklas småbolagen idag och i morgon?
  • Vad händer när toppen på räntor och inflationen är bakom oss?
  • Nordiska småbolag ur ett längre perspektiv
  • Timingen just nu
  • Aktuella investeringar i ORIGO SELEQT

Plats: KG10, Kungsgatan 8 
Tid: 12-13
Osa: Begränsat antal platser. O s a senast 5 oktober här
Frågor: kundservice@origofonder.se

Välkomna! 

 
Läs hela inlägget »

"Under 2023 har den globala ekonomin visat på en överraskande motståndskraft..."

Ladda hem rapporten

 

Läs hela inlägget »

Marknadskommentar

Månadens statistik från USA fortsatte att bekräfta bilden av en mjuklandning och att centralbanken i närtid kan avsluta räntehöjningscykeln. Siffrorna skapade ändå viss ränteoro och tyngde amerikanska aktiemarknaden.

I Kina har regeringen kommit med nya åtgärder för att stötta den krisande fastighetssektorn och lätta upp för hushållen.

I Norden var utvecklingen mixad med norska och danska aktier i toppen (+4%) medan svenska och finska börsen föll med motsvarande. Världsindex tappade 1,9% under månaden. Det svaga börssentimentet märktes också på småbolagen, där ledande index i Norden och Sverige föll med 2,6% respektive 4,4%.

ORIGO QUEST

ORIGO QUESTs avkastning under månaden uppgick till -0,37% och till -1,3% senaste året. Den årliga avkastningen sedan 2013 uppgår till 8,3%. Riskmässigt uppgår volatiliteten (36m) i avkastningen till 9,6% och korrelationen (beta) till 0,29, vilket kan jämföras med småbolagsindex (CSRX) 23,6% respektive 1,13.

Den långa boken hade en svagt negativ utveckling. Musti och Freetrailer gav positiva bidrag medan AOJ och New Wave påverkade fonden negativt. Fondens blankade positioner fortsatte att ge bra betalt. Vi har ökat fondens korta bok under månaden. (Norsk och svensk industri/material)

Fonden består av knappt 30 långa innehav som vi bedömer är starka inom sina nischer, har hög avkastning på kapitalet och är undervärderade. Marknadsrisken är minimerad i hög grad genom kortboken som i dagsläget består av ett 10-tal blankningar samt derivat. Nettoexponeringen uppgår till 25%. På sektorbasis är fonden nettolång i konsument och nettokort i nordisk basindustri.

Under sommaren har vi investerat i ett nytt bolag; Profoto. Bolaget, som säljer ljussättningslösningar till professionella fotografer, är ledande inom en global nisch med höga inträdesbarriärer. Historiskt har man visat både hög tillväxt och lönsamhet, men senaste året har mer liknat en inbromsning. Vi ser flera värdedrivare framåt och tycker att värderingen är väldigt intressant nu.

Generellt räknar vi med att blixtrar och andra standardprodukter växer i linje med BNP, men Profotos höga innovations- och capex-nivå och starka position inom premiumsegmentet bådar gott. Vi har noterat att bolaget åter har accelererat satsningarna efter en svag produktutvecklingsperiod i samband med pandemin, och vi tror att de nya produkterna kan driva tillväxten avsevärt de kommande åren.

Artificiell intelligens (AI) skulle kunna vara ett hot, men vi tror framför allt att det kan vara ett kompletterande verktyg för Profoto i olika typer av produktivitetshöjande lösningar som de säljer till fotostudios och fotografer som vill ligga i framkant. Vår analys baseras på en årlig vinsttillväxt 2024-2025e på +10%, ROCE på 35-40% och med en värdering på 13x ebita inklusive nettokassan.

Nästa teckningstillfälle är 28 september.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT sjönk 3,0% under månaden. Nekkar, ALK och Vaisala gav positiva bidrag. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven Hanza samt A&O Johansen.

Aktivitetsnivån har varit hög i fonden med flertalet nyinvesteringar under augusti. Exponeringen har ökats inom industriservice och samhällsnyttig mjukvara, medan minskningar skett inom hälsovård.

Nya innehavet, Nekkar, kom med en solid halvårsrapport i slutet av augusti. Syncrolift, världsledande inom liftar och transportsystem till hamnar, är navet i rörelsen. Utöver en lönsam service- och eftermarknadsaffär, finns potential till nybyggnationsorders under höst/vintern. I samband med rapporten aviserade Nekkar ett återköpsprogram motsvarande cirka 10 procent av aktiestocken. Givet den låga värderingen och överkapitaliserade balansräkningen, med en stor nettokassa relativt börsvärdet, ser vi återköpsprogrammet som starkt positivt.

Norska Norva24 är ett annat nytt, större innehav i fonden. Norva24 är verksamt inom service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur under marken, det vill säga kloak-, vatten-, och avloppssystem. Vi har följt bolaget sedan börsnoteringen i december 2021 och tilltalas av den ocykliska profilen på verksamheten.

Strategin bygger på en klassisk ”buy & build”-modell där verksamheten expanderar geografiskt genom förvärv av liknande, ofta familjedrivna, nischbolag. Den aktiva M&A-agendan består av större plattformsförvarv som kompletteras med tilläggförvärv (”bolt-ons”), i syfte att bygga kluster och lokal densitet. Bolaget är #1 inom sin nisch i såväl Norden som i Tyskland.

Kraftfull urbanisering kombinerat med historiska underinvesteringar i VA-nätet av kommuner och regioner, ger en strukturell tillväxtmarknad för Norva24s tjänster framåt. Servicen måste göras oavsett konjunkturläge. Därtill väntas ökat extremväder – likt stormen ”Hans” i augusti - sätta ytterligare press på de ålderstigna vattenoch avloppssystemen i Norden, med fler översvämningar som följd.

Efter marginalbesvikelsen under Q2 är intresset svalt kring Norva-aktien. Den negativa marginalavvikelsen härrörs primärt från ofördelaktiga tajmingeffekter samt ojämn beläggning av olika avdelningar inom gruppen. Marginalhöjande åtgärder har satts in, vilket förväntas synas under hösten och nästa år.

Givet att ~60 procent av bolagets intäkter estimeras vara taxonomiförenliga 2023, väntas EU:s taxonomi för hållbara investeringar bli en stor drivare nästa år. Ocykliska tillväxtbolag med marknadsledande position och tydlig ESG-prägel, handlar sällan på 11-12x ebita, framåtblickande, men kortsiktiga bakslag skapar grund för felprissättningar. Vi har agerat på vår analys och tagit en större position i aktien

Läs hela inlägget »

Nu har vi publicerat halvårsrapporten för 2023. 

"Våra två fonder ORIGO SELEQT och ORIGO QUEST har fokuserat på nya möjligheter, kvalitet och ett balanserat risktagande under halvåret.

ORIGO SELEQT som startade för drygt ett år sedan, har levererat bättre avkastning än index och toppar kategorin nordiska småbolagsfonder. Vi märker ett stort intresse för fonden och vår småbolagsstrategi under ledning av Christoffer Ahnemark. Väldigt kul! 

Vår hedgefond ORIGO QUEST har varit stabil under första halvåret. På längre sikt har fonden skapat en betydande överavkastning gentemot liknande fonder och är en av Nordens absolut bästa hedgefonder lång/kort senaste 10 åren. Även här ser vi ett ökat intresse då allt fler... "


Ladda hem rapporten

/Team Origo

Läs hela inlägget »

LÅNGSIKTIGT LÄGE I SMÅBOLAGEN

Stefan Roos, grundare och CIO på Origo Fonder ger några snabba kommentarer om nuläget och vad han tror om framtiden. 

1.     Vilka har varit de viktigaste drivkrafterna på sommarbörsen?

- Globala aktier lyfte i början på sommaren då marknaderna alltmer diskonterade en svagare makroutveckling och därmed att marknadsräntorna skulle börja falla. Därtill tog AI-haussen fart och flera av de indextunga amerikanska Tech-bolagen steg kraftigt. Lite senare på sommaren så hamnade fokus mer på Q2-rapporterna och på förnyade inflationsrisker vilket pressade tillbaka börserna.
 
2.     Hur skulle du summera rapportperioden för de nordiska småbolagen?

- Generellt har rapporterna varit åt det svaga hållet. Det gäller både stora och små bolag. Omsättningen har över lag varit stabil men mer framåtblickande faktorer som orderingången och ”outlook” har varit sämre än väntat.  Vi ser också ett mönster att aktiekurserna har reagerat kraftigare än tidigare.
 
3.     Småbolagen har utvecklats svagare än storbolagen i år. När kommer vändningen?

- Vår bästa bedömning just nu är att vi inne i den sista fasen av räntehöjningar från centralbankerna och att ekonomin mjuklandar. Värderingsmässigt tycker vi att småbolagen ser mycket attraktiva ut jämfört med storbolagen och dess egna historiska genomsnitt, men skillnaderna mellan bolagen är stora så det gäller att vara selektiv.

- Det är alltid svårt att sia om börsen och småbolagen på kort sikt, men vi tror att det är ett utmärkt läge att öka upp nu om man har en lite längre placeringshorisont. Historiskt har småbolagen i princip alltid slagit den breda aktiemarknaden om vi ser till 10-årsperioder, vilket vi tror kan förklaras av en starkare vinsttillväxt över tid. Det är alltså mest en fråga om tajming, och om vi ser slutet på räntehöjningscykeln i höst är tajmingen sannolikt mycket bra nu.

 
4.     Vilka faktorer kommer styra börsen i höst?


- Ska vi få ett riktigt och uthålligt trendskifte i höst så måste vi se en förändring i vinstprognoserna eller vinstmultiplarna. Vi tror att båda dessa har förutsättningar att börja röra sig uppåt kommande halvår, och speciellt bland småbolagen som startar nästa börscykel med attraktiva P/E-tal. Men då krävs det att mjuklandningsscenariot bekräftas och att inflationen fortsätter att falla ner mot normaliserade nivåer.
 
5.     Kan du berätta kort om Origo och vilka strategier ni erbjuder till professionella investerare?  

- Origo Fonder är en s.k. ”boutique-manager” vilket i korthet betyder att vi är oberoende och helt fokuserade på ett område, i vårt fall småbolag. Vi startade för drygt 10 år sedan och erbjuder unika fondstrategier som är skräddarsydda för att kunna navigera mer effektivt på småbolagsmarknaden.

- Teamet är en betydande delägare och investerare i fonderna och hela set-upen präglas av långsiktighet och fokus på att leverera mer-avkastning, alpha. Våra fondinvesterare består bland annat av stiftelser, kommuner och välinformerade privatinvesterare. Vi förvaltar den absolutinriktade lång/kort-fonden ORIGO QUEST samt den fokuserade Nordiska mikro/småbolagsfonden ORIGO SELEQT.

 
Om ni har frågor eller vill boka ett möte med Stefan Roos, kontakta gärna: 
Cristina Lugaro
+46701654713
 cristina.lugaro@nrp.no

5 snabba frågor-pdf
 

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se