origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Inspirerade av småbolagens möjligheter.
Styrda av analysdrivet risktagande.

Kombinationen av en attraktiv och tillväxtorienterad investeringsregion, ett stort urval av bolag och många felvärderade och missuppfattade bolag innebär en betydande avkastninsgpotential för oss som fokuserar på Norden och främst små och medelstora bolag.  Genom egen analys och självständigt tänkande...

Läs mer » 

Våra strategier

Avkastning per 2024-05-16

Origo Quest A
NAV 234,647538
Hittills i år (%) 5,2%
12 månader (%) 11,1%
Sedan start 2013 (%) 160,3%


Mer om fonden »  

Origo Seleqt A
NAV 112,882786
Hittills i år (%) 17,8%
12 månader (%) 18,4%
Sedan start 2022 (%) 12,9%


Mer om fonden »  

Nyheter

2023 > 05

Marknadskommentar

Globala aktier steg marginellt under månaden (1,4 %) och de nordiska börserna utvecklades på ett likartat vis (2,3 %). Börserna svängde dock en hel del under månaden och finansmarknaden är fortsatt under viss stress. På nyhetsfronten noterar vi att framtidssignalerna spretar ordentligt. Å ena sidan visar ledande makrostatistik att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Å andra sidan ser vi att flera av de mest tongivande företagsrapporterna är starka. I USA har teknologisektorn överraskat
positivt. I Norden noterar vi rekordresultat från industrin och att bolagen upplever att efterfrågesituationen framåt är god.

Vi har en tes om varför signalerna spretar så mycket: Kan det vara så att makroindikatorerna till viss del missar skiftet mot ökad digitalisering och en grönare ekonomi? Bara i Norden ser vi rekordstora investeringar inom fossilfritt stål, batteriproduktion, vindkraft, elnät och datacenters. Bara för att nämna några områden. I så fall lär lågkonjunkturen bli mildare än vad marknaden just nu förväntar sig.

ORIGO QUEST

Avkastningen under månaden blev 0,1 %. Den årliga avkastningen sedan 2013 uppgår därmed till 8,8 %. På rullande 36 månader uppgår avkastningen till 32,9 %. Korrelationen med börsen (beta) uppgår samtidigt till 0,3 % och den genomsnittliga nettoexponeringen till 48 % vilket innebär att avkastningen främst har skapats genom bra alpha.

Den långa boken hade en neutral utveckling i april och den korta boken en marginellt negativ påverkan. På bolagsnivå gav SOBI (lång) och Bakkafrost (lång) bäst bidrag medan, Enea (lång) och Bilia (lång) gav negativa bidrag. Nettoexponeringen uppgick till 49 % i slutet på månaden.

Under februari och mars har vi byggt upp en lång position inom konsumentsektorn, med medelstora innehav i Bilia, Thule och New Wave. Q1-rapporterna i april bekräftar i allt väsentligt våra investeringsteser.

Bilias rapport var något bättre än vad vi förväntade oss. Omsättningen steg med 14 % och jämförbart resultat var i princip oförändrat jämfört med rekordåret i fjol. Bilförsäljningen (nya och begagnade) ökade med 6 respektive 12 %. Orderingången var dock, som väntat, väldigt svag med -53 %. Serviceaffären, som står för 70 % av det totala resultatet, växte med 10 %. Givet bolagets starka operativa performance och goda tillväxtmöjligheter tycker vi att värderingen på 7X rörelseresultat
2023(p) är mycket attraktiv.

Friluftsbolaget Thule redovisade ett klart starkare resultat och marginal än förväntat. Även här var dock jämförelsekvartalet förra året exceptionellt starkt, där återförsäljare byggde upp sina cykellager till extrema nivåer. Omsättningen minskade med 27 % och rörelsemarginalen kom in på dryga 17 %, vilket vi tycker är imponerande
givet den lageravveckling som pågår för fullt i återförsäljarledet.

New Waves rapport var urstark och bolagets bästa någonsin. Omsättningen ökade med 20 % och rörelsemarginalen var hela 14,7 %, i vad som brukar vara bolagets svagaste kvartal. Vi har följt bolaget i +25 år och noterar vilken framgångsrik transformation som har skett från reklamartiklar med låga marginaler till starka varumärken med hög lönsamhet. Vi tror att marknaden underskattar bolagets effektiva
distributionsmodell och räknar med fler förvärv.

Vi har samtidigt ökat kortboken, främst inom gruppen Råvaror, som är fondens största nettonegativa position. Utmaningarna med fallande priser samtidigt som tunga investeringar och ökade räntekostnader käkar upp kassaflödet fortsätter.

ORIGO SELEQT

Fondens resultat i april slutade på 2,3 %, vilket innebär 4,6 % hittills i år. Jämförelseindex har samtidigt avkastat 1,7 % i april och 6,2 % i år. AQ, Addlife och Bakkafrost bidrog positivt medan TGS och ALK-Abello påverkade fonden negativt.

Rapportperioden har hittills varit stark och framför allt industrisektorn har överraskat positivt. Stålbolaget Alleimas VD Göran Björkman sammanfattade läget så här: ”Alla letar efter lågkonjunkturen men ingen hittar den – inte vi heller”.

AQ uppvisade fortsatt god tillväxt och omsättningen ökade med 37 % samtidigt som marginalen ökade till 8,2 % (7,1 %). Vi bedömer att tillväxten kommer fortsätta då AQ gynnas av sin position inom elektrifiering, försvarsindustrin och effektiv produktion. Efterfrågan på automatisering och effektivisering är snarare kontracyklisk. Aktien steg med 10 % under månaden och noterade nya all-time-highs.

AOJ, vår danska industrigrossist, kom in ungefär som väntat. B2B-segmentet, som står för 90 % av omsättningen, växte med 16 % med god lönsamhet, vilket är mycket bra jämfört med konkurrenterna. Aktien har haft en svag start på året, vilket kan hänga samman med att bolaget guidar för ett svagt andra halvår (”-10 % i volymutveckling”). Vi har följt bolaget länge och vet att ledningen ofta är konservativ, så vi är inte så oroliga, utan håller fast vid vår prognos för 2023 som ligger över bolagets.

Danska ALK-Abello har sedan 1920-talet utvecklat läkemedel mot allergier. Omsättning och resultat har stadigt ökat och 2022 blev ett nytt rekordår, trots makroekonomiska utmaningar. De preliminära Q1-siffrorna visade dock på svagare försäljning än väntat, bl.a. drivet av en svagare pollensäsong 2022. Bolaget handlas till relativt höga multiplar och är därmed känsligt för negativa nyheter. Vi tycker inte Q1-nyheten förändrar den långsiktiga potentialen och köper ledningens syn på att enskilda kvartal kan fluktuera kraftigt.

Bilias rapport var något bättre än vad vi förväntade oss. Omsättningen steg med 14 % och jämförbart resultat var i princip oförändrat jämfört med rekordåret i fjol. Bilförsäljningen (nya och begagnade) ökade med 6 respektive 12 %. Orderingången var dock, som väntat, väldigt svag med -53 %. Serviceaffären, som står för 70 % av det totala resultatet, växte med 10 %. Givet bolagets starka operativa performance och goda tillväxtmöjligheter tycker vi att värderingen på 7X rörelseresultat
2023(p) är mycket attraktiv.

Sammantaget är signalerna hittills från våra portföljbolag försiktigt optimistiska. Vi delar den synen och noterar att portföljen värderas till omkring P/E 12–13 samtidigt som vinsttillväxten för 2024(P) förväntas landa på omkring 17%.

Läs hela inlägget »

Aktuellt

Stefan gästar Trading Direkt för att diskutera marknad, aktuella teman och utvalda aktier inom  hälsovårdssektorn. (Mars 2024)
Se klippet

Roos om aktuella case i QUEST

Stefan Roos i Placera-intervju om aktuella teman och investeringar i Origo QUEST (Januari 2024)
Läs mer här

"Det blir en ganska bra rapportsäsong" 

Stefan Roos besökte DI Börsmorgon och lyfte vår syn på rapporterna (Oktober 2023)
Se klippet 

Origo får fint hållbarhetspris

Origo Fonder blev vinnare när Capital Finance International (CFI) utsåg Bästa Hållbara Alternativa Förvaltare i Norden 2020

Fondpresentation

Månadsrapport

Är du intresserad av en månatlig uppdatering på fondens utveckling?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonder kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i våra fonder bör ses som en långsiktig investering.

Kontakt

Origo Fonder AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
kundservice@origofonder.se