origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport Januari 

Marknadskommentar

Januari, årets första börsmånad, startade mer avvaktande jämfört med årsskiftesoptimismen som präglade december 2023. Ompositioneringar och vinsthemtagningar resulterade i förhållandevis tvära kast mellan olika sektorer och tillgångsklasser under inledningen av det nya året.
 
Marknaden har fortsatt stort fokus på inkommande inflationsdata samt hur världens centralbanker förväntas agera under 2024. Spekulationerna kring när den första räntesänkningen blir verklighet har duggat tätt. Det mesta tyder på att första räntesänkningen närmar sig, huruvida det blir senvåren eller sommaren återstår att se. 

I skrivande stund är rapportsäsongen i full gång. Fjolåret var tydligt makro- och flödesstyrt, men vår förväntan är att 2024 ger mer fokus på mikrofaktorer och hur de olika bolagen klarar sig i en miljö av fallande efterfrågan, mjukare konjunktur och geopolitisk oro. Vår analys är att motståndskraftiga affärsmodeller kommer premieras under året, särskilt om man kan uppvisa organisk tillväxt och marginalstabilitet. 

Stockholmsbörsen (OMXSGI) tappade fart och föll 1,6% i januari. Även svenska småbolagsindex (CSRX) backade 2,4% medan de nordiska småbolagen (VINX Small Cap) klarade sig bättre och avancerade, om än blygsamma, 0,5%.

ORIGO QUEST

Månadens avkastning uppgick till 0,3% vilket betyder 7% senaste året och 9% i årlig genomsnittlig avkastning under de snart 11 år som fonden har funnits. På aggregerad nivå såg vi rätt små förändringar inom portföljen under månaden. Den långa boken steg svagt under månaden med den korta föll något, vilket innebär att lång/kort-spreaden gav ett positivt resultat. Derivat på index bidrog svagt negativt. 

Tre placeringar stack ut positivt, varav två långa innehav: SOBI och A&O Johansen och en kort position inom spelsektorn. På den negativa sidan under månaden hittar vi ett långt innehav; Bilia. 

Laxsektorn pressades efter nyheten om att EU-kommissionen utreder huruvida sex laxodlare kan ha brutit mot EU:s konkurrensregler, baserat på inspektioner 2019. En av de utpekade odlarna, MOWI, var snabbt ute med ett skarpt svar att de var övertygade om att några överträdelser inte hade skett. QUEST har tidigare haft investeringar i norsk lax, men sedan i höstas består fondens position av det färöiska bolaget Bakkafrost. Vår initiala bedömning är att kommissionens analys kan vara bristfällig, men att den innebär en klar osäkerhetsfaktor och kan bli en våt filt över sektorn. Vårt innehav Bakkafrost kan däremot bli en relativ vinnare

På lång sikt har nordiska aktier och amerikanska aktier följt varandra ganska väl, men nu ser vi tydliga bubbel-risker i amerikanska tech-sektorn samtidigt som nordiska små och medelstora bolag värderas under sitt historiska genomsnitt. Nordiska aktiemarknaden är i vårt tycke mycket attraktiv med många bolag som ligger i framkant gällande strukturella trender så som automatisering, miljö och energi. 

Vi startade dock det nya året genom att öka den korta sidan av fonden. Efter den kraftiga aktieuppvärderingen under Q423 där flera ledande index steg med 10-15%, och med ökade geopolitiska spänningar, samt en stundande och högst osäker kvartalsrapportsäsong så valde vi att ta flera nya korta positioner samt öka kortboken totalt. När vi tar korta aktiepositioner är det inte bara ”trasiga affärsmodeller” vi letar efter utan vi inkluderar även bolag som vi bedömer kommer underprestera mot marknaden. 

Även om vi på kort sikt är något avvaktande till aktiemarknaden, och vill minimera beroende av marknadspsykologin, så har vi stor övertygelse i våra kärnpositioner. Topp 10 av fondens långa investeringar står numera för omkring 50% av NAV. Historiskt är det vår bolagsanalys som har legat bakom våra framgångar och genom att positionera fonden på detta vis så skapar vi goda förutsättningar för att skapa alfa och konkurrenskraftig riskjusterad totalavkastning, vilket utgör själva grunden för affärsmodellen i ORIGO QUEST
 

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg 4,9% under månaden. Den positiva utvecklingen var bredbaserad i fonden, där flera innehav bidrog till den positiva utvecklingen. Trifork, Norva24 och Medicover gav positiva bidrag till fondens utveckling. Negativa bidrag kom primärt från innehaven i TGS, Hanza och Vaisala

Innehaven i SELEQT skiljer sig tydligt mot såväl index som liknande fonder. Portföljen är exponerad mot bolag med starka affärsmodeller, ofta inriktade mot service, underhåll samt försäljning av förbrukningsvaror. Under fjolåret har sektorer som industriservice och hälsovård viktats upp, där vi finner verksamheter som kan upprätthålla tillväxt även i en svagare konjunktur. 

I slutet av januari kom norska försäkringsbolaget Protector Forsikring med sitt bokslut. Sin vana trogen, överraskade bolaget positivt igen. Tillväxten håller i sig, där premierna ökade 48 procent i lokal valuta i fjärde kvartalet. Samtidigt som totalkostnadsprocenten (combined ratio) landade på 86,4% i Q4 2023, drivet av både god kostnadskontroll och en förbättrad skadefrekvens. 

Den aktieägarvänliga politiken är tydlig i Protector, där bolaget återfört betydande belopp till ägarna i form av kontant aktieutdelning, ofta på kvartalsbasis, de senaste åren. Aktien har utvecklats starkt och funnits med i ORIGO SELEQT sedan fondstarten i mars 2022. 

Bland månadens förlorare, sticker norska energidataföretaget TGS ut med tydligt negativt bidrag. TGS kom med en förvånansvärt svag trading update i januari, där det - säsongsmässigt starka – Q4 uppvisade svagare utveckling än väntat. Förklaringen finns dels i lägre energipriser, men främst i att större energiföretag fokuserar på M&A framför att investera i organisk tillväxt. 

Det är inget nytt, men en trend som varit tydlig på sistone och förstärkts med större transaktioner bland aktörer som Exxon, Chevron, etc. Efter samgåendet med branschkollegan PGS, har TGS det främsta biblioteket av energidata i världen. TGS-aktien befinner sig i besvikelsen dal, men handlar på låga multiplar givet konservativa synergiestimat och en normalisering av investeringstakten framåt.