origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport Augusti 2023

Marknadskommentar

Månadens statistik från USA fortsatte att bekräfta bilden av en mjuklandning och att centralbanken i närtid kan avsluta räntehöjningscykeln. Siffrorna skapade ändå viss ränteoro och tyngde amerikanska aktiemarknaden.

I Kina har regeringen kommit med nya åtgärder för att stötta den krisande fastighetssektorn och lätta upp för hushållen.

I Norden var utvecklingen mixad med norska och danska aktier i toppen (+4%) medan svenska och finska börsen föll med motsvarande. Världsindex tappade 1,9% under månaden. Det svaga börssentimentet märktes också på småbolagen, där ledande index i Norden och Sverige föll med 2,6% respektive 4,4%.

ORIGO QUEST

ORIGO QUESTs avkastning under månaden uppgick till -0,37% och till -1,3% senaste året. Den årliga avkastningen sedan 2013 uppgår till 8,3%. Riskmässigt uppgår volatiliteten (36m) i avkastningen till 9,6% och korrelationen (beta) till 0,29, vilket kan jämföras med småbolagsindex (CSRX) 23,6% respektive 1,13.

Den långa boken hade en svagt negativ utveckling. Musti och Freetrailer gav positiva bidrag medan AOJ och New Wave påverkade fonden negativt. Fondens blankade positioner fortsatte att ge bra betalt. Vi har ökat fondens korta bok under månaden. (Norsk och svensk industri/material)

Fonden består av knappt 30 långa innehav som vi bedömer är starka inom sina nischer, har hög avkastning på kapitalet och är undervärderade. Marknadsrisken är minimerad i hög grad genom kortboken som i dagsläget består av ett 10-tal blankningar samt derivat. Nettoexponeringen uppgår till 25%. På sektorbasis är fonden nettolång i konsument och nettokort i nordisk basindustri.

Under sommaren har vi investerat i ett nytt bolag; Profoto. Bolaget, som säljer ljussättningslösningar till professionella fotografer, är ledande inom en global nisch med höga inträdesbarriärer. Historiskt har man visat både hög tillväxt och lönsamhet, men senaste året har mer liknat en inbromsning. Vi ser flera värdedrivare framåt och tycker att värderingen är väldigt intressant nu.

Generellt räknar vi med att blixtrar och andra standardprodukter växer i linje med BNP, men Profotos höga innovations- och capex-nivå och starka position inom premiumsegmentet bådar gott. Vi har noterat att bolaget åter har accelererat satsningarna efter en svag produktutvecklingsperiod i samband med pandemin, och vi tror att de nya produkterna kan driva tillväxten avsevärt de kommande åren.

Artificiell intelligens (AI) skulle kunna vara ett hot, men vi tror framför allt att det kan vara ett kompletterande verktyg för Profoto i olika typer av produktivitetshöjande lösningar som de säljer till fotostudios och fotografer som vill ligga i framkant. Vår analys baseras på en årlig vinsttillväxt 2024-2025e på +10%, ROCE på 35-40% och med en värdering på 13x ebita inklusive nettokassan.

Nästa teckningstillfälle är 28 september.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT sjönk 3,0% under månaden. Nekkar, ALK och Vaisala gav positiva bidrag. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven Hanza samt A&O Johansen.

Aktivitetsnivån har varit hög i fonden med flertalet nyinvesteringar under augusti. Exponeringen har ökats inom industriservice och samhällsnyttig mjukvara, medan minskningar skett inom hälsovård.

Nya innehavet, Nekkar, kom med en solid halvårsrapport i slutet av augusti. Syncrolift, världsledande inom liftar och transportsystem till hamnar, är navet i rörelsen. Utöver en lönsam service- och eftermarknadsaffär, finns potential till nybyggnationsorders under höst/vintern. I samband med rapporten aviserade Nekkar ett återköpsprogram motsvarande cirka 10 procent av aktiestocken. Givet den låga värderingen och överkapitaliserade balansräkningen, med en stor nettokassa relativt börsvärdet, ser vi återköpsprogrammet som starkt positivt.

Norska Norva24 är ett annat nytt, större innehav i fonden. Norva24 är verksamt inom service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur under marken, det vill säga kloak-, vatten-, och avloppssystem. Vi har följt bolaget sedan börsnoteringen i december 2021 och tilltalas av den ocykliska profilen på verksamheten.

Strategin bygger på en klassisk ”buy & build”-modell där verksamheten expanderar geografiskt genom förvärv av liknande, ofta familjedrivna, nischbolag. Den aktiva M&A-agendan består av större plattformsförvarv som kompletteras med tilläggförvärv (”bolt-ons”), i syfte att bygga kluster och lokal densitet. Bolaget är #1 inom sin nisch i såväl Norden som i Tyskland.

Kraftfull urbanisering kombinerat med historiska underinvesteringar i VA-nätet av kommuner och regioner, ger en strukturell tillväxtmarknad för Norva24s tjänster framåt. Servicen måste göras oavsett konjunkturläge. Därtill väntas ökat extremväder – likt stormen ”Hans” i augusti - sätta ytterligare press på de ålderstigna vattenoch avloppssystemen i Norden, med fler översvämningar som följd.

Efter marginalbesvikelsen under Q2 är intresset svalt kring Norva-aktien. Den negativa marginalavvikelsen härrörs primärt från ofördelaktiga tajmingeffekter samt ojämn beläggning av olika avdelningar inom gruppen. Marginalhöjande åtgärder har satts in, vilket förväntas synas under hösten och nästa år.

Givet att ~60 procent av bolagets intäkter estimeras vara taxonomiförenliga 2023, väntas EU:s taxonomi för hållbara investeringar bli en stor drivare nästa år. Ocykliska tillväxtbolag med marknadsledande position och tydlig ESG-prägel, handlar sällan på 11-12x ebita, framåtblickande, men kortsiktiga bakslag skapar grund för felprissättningar. Vi har agerat på vår analys och tagit en större position i aktien