origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport Juli 2023

Marknadskommentar

Ledande globala aktieindex lyfte under juli i takt med att ny inflationsstatistik visade på fortsatt fallande trend. Finans och fastigheter blev börsvinnare i Norden under månaden medan mer ränte- och värderingskänsliga sektorer som teknologi och hälsa backade.

Rapportsäsongen har hittills bjudit på ovanligt stora kursrörelser. Trots att rapporterna generellt har varit starkare än väntat så har det varit fler storbolag som fått se sin aktiekurs falla efter rapport än tvärtom.

Globalindex (MSCI World) steg med 2,9%, svenska storbolagsindex (OMXS30) utvecklades -2,5% medan nordiska småbolagsindex (VINX Small Cap) steg 1,2%. Den amerikanska 10-årsräntan steg till knappt 4%. Oljepriset, som fallit sedan mars 2022, vände upp kraftigt under månaden efter signaler om ett begränsat utbud.

Sammantaget tolkar vi signalerna från centralbanker och marknaden som försiktigt positiva inför hösten, men räknar med ett ökat fokus på värdering, vinsttillväxt och småbolag.

ORIGO QUEST

ORIGO QUEST avkastade -0,4% under månaden. Den långa boken hade en svagt positiv utveckling medan den korta gav ett negativt bidrag. Senaste 36 månaderna uppgår avkastningen till 10,2% och den årliga avkastningen sedan start är 8,4%.

Långa innehav i Enea och Castellum gav positiva bidrag med Addtech (lång) samt derivat på index påverkade negativt. Marknadsexponeringen är begränsad och fokus ligger på att skapa alpha, det vill säga avkastning som inte härrör från den allmänna marknadsutvecklingen utan mer från vårt aktieval.

Key trades” i fonden är f.n. lång i Konsument och Industri och kort i nordisk Basindustri.

SOBI-aktien har backat 4-5% i år efter 17-miljadersköpet av CTI Biopharma våras. Som alltid vid stora förvärv hade marknaden en del frågor, men den främsta orsaken till den relativt sett svaga kursutvecklingen är nog att finansieringen via bl.a. en företrädesemission nästan alltid skapar en kortsiktig osäkerhet. Vi tog fasta på att CTIs främsta produkt (Vonjo) har stora synergier med SOBIs preparat Doptelet. Köpet ska enligt ledningen ge ”starkt positiv effekt” på vinst och marginaler redan 2023. Vår positiva grundsyn på bolaget bekräftades rejält i samband med Q2-rapporten som visade på 26% organisk tillväxt, där försäljning och vinst slog marknadens förväntningar med råge. Bolagets nya produkter levererade allra bäst och ledningen passade på att höja helårsprognosen.

Ett annat långt innehav som rapporterade tvåsiffrig organisk tillväxt var djurbutikskedjan Musti. Rapporten var solid och visar att bolaget är unikt med sin defensiva tillväxtprofil i en annars rätt så skakig konsumentsektor. Vi bedömer att Musti fortsätter ta marknadsandelar, bland annat genom sitt nya varumärke Smaak. Vi räknar vidare med att lönsamheten kommer stiga framöver då bolaget på marginalen har dragit ned på butikstillväxten. Vi ser också fallande transportkostnader och höjda priser kommer bidra positivt och tvinga upp marknadens vinstprognoser under andra halvåret.

Billerud (kort position), som nyligen vinstvarnade, meddelade under månaden att VDn Christoph Michalski entledigas ”med omedelbar verkan”. Vi är inte helt överraskade givet kursutvecklingen, vinstvarningen och den i vårt tycke tveksamma miljardsatsningen i USA i ett mycket känsligt makroläge. Sedan årsskiftet är aktien ned med cirka 30%. Basindustrin är kraftigt pressad av lägre priser och vi ser att fler bolag än Billerud har utmaningar framför sig.

Nästa teckningstillfälle är 30 augusti.

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT sjönk 3,2% under månaden. VINX Small Cap ökade 1,2%. VBG och A&O Johansen gav positiva bidrag. Negativa bidrag kom primärt från större innehaven Addlife, Vaisala samt Atea. Exponeringen har ökats i industri- och hälsovårdssektorn under juli, medan minskningar skett i fastighetsbranschen.

Under månaden rapporterade flertalet innehav. Kärninnehaven i verkstadssektorn, AQ och VBG, rapporterade rekordhög tillväxt med god lönsamhet. Aktierna har utvecklats starkt under 2023, men är fortsatt attraktivt värderade.

Vaisala sänkte helårsprognosen i juli, vilket fick aktien på fall. Bolaget är global ledare inom sin nisch och långsiktigt helt rätt positionerat. En avvaktande marknad påverkar dock industridelen negativt på kort sikt.

Life science-bolaget Addlife ökade nettoomsättningen med 14 procent, varav organisk tillväxt utgjorde 8 procent, i andra kvartalet. Tillväxten drevs av ökad aktivitetsnivå inom planerad kirurgi i både Norden och övriga Europa samt nya avtal.

Strategin med att omvandla höglönsamma – men temporära - covid-relaterade intäkter, till förvärv inom elektiv vård, som åsidosatts under pandemin, ger goda tillväxtutsikter när betydande vårdköer runt om i Europa nu ska betas av.

Bland börsens etablerade s.k. ”compounders” uppvisar Addlife den starkaste organiska tillväxten. Trots utsikterna, är värderingen lägst i gruppen - mätt som ev/ebita - vilket är anmärkningsvärt givet var i cykeln ekonomin befinner sig.

Addlife rasade över 20 procent på rapportdagen. Marknaden räds skuldsättningen och det svagare kassaflödet. Uppskalning av affärsvolym, normalisering i rörelsekapital och operativa förbättringar, väntas emellertid förbättra kassaflödet avsevärt under H2 2023. Det skapar en intressant R/R-dynamik framåt.

Freetrailer meddelade nya framsteg under juli. Trots en svag makromiljö, sätter bolaget nya rekord. Antalet uthyrningar översteg 900 000 för det brutna räkenskapsåret och släpvagnsflottan växer stadigt.

Kundupplevelsen har förfinats under nya vd Nicolai Frisch Erichsens ledarskap, vilket skapar större engagemang.

Nya partners, en förbättrad teknisk plattform och tätare densitet väntas driva frekvens, tillväxt och lönsamhet uppåt. Samtidigt finns starka hållbarhetsincitament i den delningsekonomiska lösningen.

Vår bedömning är att potentialen för omvärdering är stor kommande 1–3 åren för Freetrailer-aktien.