origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

Månadsrapport Maj 2023

Marknadskommentar

Världsindex tappade 0,5% i maj och nordiska småbolagsindex sjönk med 2,2%. Oron för en potentiell global recession och bankkrisen i mars–april har samtidigt bidragit till ett pånyttfött intresse för stora teknologibolag, då ett slut på centralbankernas räntehöjningar skulle kunna gynna tillväxtbolag. En stor hype kring AI har förstärkt den trenden. Även storbolagsindex i USA har gynnats och har i år stigit med ~10 % samtidigt som småbolagen pendlat kring nollan. Större gap mellan stora och små bolag har vi inte sett sedan 1997 (de år då storbolagen har haft positiv avkastning).

Vi ser en liknande trend i Sverige där OMXS30 har stigit med 11 % samtidigt som OMX Small Cap har tappat drygt 1 % i år. Värderingsskillnaderna har därmed ökat och jämfört med USA så ser vi nu ett storbolags forw. P/E på 18X mot småbolags forw. P/E på 13X. Jämför vi med respektive grupps historiska snitt så handlas storbolagen 14 % över det normala, och småbolagen hela 19 % under det normala.

Vi tror att pendeln har svängt för mycket och att småbolagen som grupp är väl positionerade inför återhämtningsåret 2024. Man ska i detta sammanhang komma ihåg att det var småbolagen som ledde den långa uppgången efter finanskrisen 2008.

ORIGO QUEST

ORIGO QUEST tappade 2,9% under maj. Avkastningen senaste 36 månaderna uppgår till 6,7% och den årliga avkastningen sedan start till 8,4%. Kortboken utvecklades starkt och gav ett bra bidrag (bl.a. EMBRACER) medan långboken hade en svag utveckling (bl.a. COOR, SOBI). Nettoexponeringen uppgick till 35%.

Coors äldsta kund, Ericsson, valde nyligen att inte förlänga sitt servicekontrakt i Sverige. Kontraktet motsvarar en årlig volym på 500 MSEK och det påverkar uppskattningsvis resultatet negativt med 7–8 % på årsbasis. Coor växer samtidigt bland mindre kunder och genererar alltjämt ett starkt och stabilt kassaflöde så nyheten är ingen katastrof, men kursfallet på hela 22 % under maj ska nog ses i ljuset av att bolaget också tappade en annan storkund för en tid sedan, vilket aktiemarknaden troligtvis inte har glömt. Värderingen är nu historiskt låg. Coors nedgång stod för en stor del av långa bokens svaga utveckling i maj.

Embracer var en kort position i fonden under 2021 och under hösten 2022 tog vi ånyo en kort position i spelbolaget. Vår tes var i korthet att vi såg stora risker med de aggressiva och i vårt tyckte relativt dyra förvärven man hade genomfört, stor osäkerhet i prognoserna framåt och väldigt komplicerad redovisning. Därtill tyckte vi att aktiemarknaden verkade bortse från en rad av svaga rapporter där både den organiska tillväxten och förväntade storspel lyste med sin frånvaro. Under våren har det blivit uppenbart för de flesta att bolaget inte kommer nå sina mål och i maj kom vinstvarningen. De risker vi identifierade 2021/2022 har blivit verkliga problem och aktien föll med 57 % under månaden (motsv. 83 % sedan toppnoteringen i april 2021). Positionen bidrog starkt till den korta bokens avkastning. En mycket god affär som vi nu har realiserat/stängt.

Rapportsäsongen är i princip klar och vi kan konstatera att ett rekordstort antal bolag har överträffat konsensusförväntningarna. Bland fondens långa innehav har 15 av 21 bolag (71 %) slagit vinstprognoserna. Samma trend ser vi när det gäller försäljningen. Tre bolag har varit i linje, och bara tre sämre. Aldrig förr sedan fonden startade 2013 har det operationella utfallet varit så starkt. Kursmässigt har dock reaktionerna varit ljumma och aktiemarknadens fokus på småbolag under våren har varit bristfällig, precis som det brukar vara i tider av oro. Siffrorna och efteranalysen gör dock att vi känner oss mycket trygga med portföljen och räknar med att de verkliga värdena blir mer synliga i takt med att vi närmar oss en möjlig vändning i riskaptiten under andra halvåret. 

ORIGO SELEQT

ORIGO SELEQT steg med 0,6% under månaden, vilket kan jämföras med VINX Small Cap SEK som tappade 2,2%. Kärninnehav som Hanza, Vaisala och AQ bidrog positivt medan det omvända gällde Coor och Freetrailer.

Under månaden har vårt fokus legat på kvartalsrapporterna. Vi kan konstatera att det har varit en riktigt stark rapportsäsong där en majoritet av bolagen i Norden, såväl som i fonden, har överraskat positivt. Hit hör bl.a. vårt finska väderteknologibolag Vaisala som nyligen redovisade fortsatta försäljningsframgångar med stigande orderingång. Både meterologi- och industridivisionen växte och utblicken framåt andas optimism där bl.a. förnybar energi pekas ut som ett särskilt intressant område. Aktien steg med ca 10 % efter rapporten, men vi ser mer potential i takt med att den mycket lönsamma industridivisionen växer snabbare än gruppsnittet, viket bör leda till strukturellt högre marginaler för koncernen.

Även life science-bolaget Addlife kom med en övertygande rapport, där en förbättrad produktmix och prishöjningar slår igenom starkare än väntat. Under Q1 växte efterfrågan markant, drivet av en ökad aktivitet inom elektiv kirurgi. Vi noterar också att bolaget har ökat tempot gällande nya produktlanseringar och andra marknadsaktiviteter. Vi gillar bolagets konjunkturstabila verksamhet och bedömer att bolagets organiska tillväxt ska accelerera ytterligare under andra halvåret 2023.

Portföljbolaget Coor bröt emellertid mönstret av positiva nyheter under maj. Beskedet att Ericsson valt att inte förlänga sitt servicekontrakt i Sverige ger ett volymtapp på 500 MSEK och kommer uppskattningsvis påverka resultatet negativt med 7–8 % på årsbasis. Coor växer samtidigt bland mindre kunder och genererar alltjämt ett starkt och stabilt kassaflöde. Nyheten är ingen katastrof, men kursfallet på hela 22 % under maj ska nog ses i ljuset av att Coor också tidigare tappade en annan storkund. Värderingen är nu historiskt låg, vilket ger potential.

ORIGO SELEQT är en en unik och selektivt uppbyggd fond med i vårt tycke undervärderade småbolag som gynnas av flera strukturella tillväxttrender. Q1-rapporterna bekräftar den bilden. Den förväntade avkastningen styrs av portföljbolagens utveckling där både vinsttillväxt och värderingsmultipel för dessa vinster spelar stor roll. Just nu ser vinsttillväxten attraktiv ut samtidigt som multipeln är historiskt låg. Samtidigt närmar sig skördetiden i flera, mer oupptäckta, innehav.