origo-fonder-logo-wide-black

HÅLLBARHET 

vår filosofi

Vår mission är att leverera förstklassig avkastning genom att konsekvent investera med en långsiktig vy och fullt ut integrera hållbarhetsanalys i våra investeringsbeslut. Historiskt har ansvarsfulla placeringar handlat mycket om exkludering och riskminimering.  Vi har en delvis annan syn och anser att övergången mot en hållbar ekonomi är absolut nödvändig och att den innebär enorma möjligheter. Vi investerar i bolag som utvecklar produkter som möter nya sociala behov, omformar värdekedjor och på andra sätt skapar sig hållbara konkurrensfördelar samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling.  

hållbarhetsfaktorer och urval av portföljbolag

Vi är långsiktiga investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer som affärsmodell, marknadsposition, värdekedja, produkter, utvecklingspotential och risker analyseras. Hållbarhetsfaktorerna är centrala för oss och är helt integrerade i denna process. Relevanta faktorer vägs sedan samman med syfte att förstå ett bolags långsiktiga uthållighet, kvalitet, risk och potential.

  • Miljöaspekter (t.ex. bolagets inverkan på miljö och klimat).
  • Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
  • Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

aktivt ägande

I förvaltningen av Origo Quest 1 är aktiv och tydlig ägarstyrning en central komponent för att tillvarata möjligheter till ökad avkastning ur ett långsiktigt perspektiv. I detta ingår att föra en dialog med portföljbolagen om viktiga frågor, inklusive hållbarhetsfrågor. Det gör vi både för att värna om investeringen men också för att åstadkomma en förändring. Vi påverkar bolagen såväl i egen regi som i samarbete med andra investerare, vilket kan öka kraften i våra förslag.

SOCIALT ENGAGEMANG

Origo Fonder är medlem i PLEDGE 1%. Rörelsen startades 2014 i USA och har idag över 9,000 medlemmar. PLEDGE 1% uppmuntrar alla företag att stötta samhället genom att skapa en modell där "ge tillbaka" blir en del av bolagens naturliga verksamhet. Medlemmarna lägger en liten del av sina resurser på olika projekt - men tillsammans kan det ge betydande positiva effekter på vår framtid. På Origo har vi valt att fokusera vår insats på Östersjön och dess miljöutmaningar.

medlemmar i SWESIF

Origo Fonder är medlemmar i Swesif, som är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. 

mer informATION