origo-fonder-logo-horizontal-green-10y-web

VÄRDEUTVECKLING
ORIGO QUEST

NAV och avkastning

Historisk värdeutveckling

Tabellen visar den historiska avkastningen för andelsägare i ORIGO QUEST som varit investerade sedan start, efter avgifter och beaktat att prestationsbaserat arvode är individuellt beräknat, varför kompensationsandelar kan tilldelas i samband med arvodesdebitering. Fonden startade i februari 2013 varför uppgiften för 2013 inte avser ett helt kalenderår. Uppgiften för innevarande år avser avkastningen t.o.m. utgången av föregående kalendermånad.

Årlig avkastning

Riskjusterad avkastning 2013-2022

Konceptet "risk-justerad avkastning" gör det möjligt att direkt jämföra och utvärdera investeringar genom att mäta hur stor avkastningen har varit (eller förväntas bli) givet den risk som har tagits för att producera avkastningen. Genom att risk-justera avkastningen får vi en mer korrekt "like-for-like-jämförelse" av olika investeringsresultat. Tabellen visar ORIGO QUEST jämfört med relevanta investeringsalternativ sedan starten 2013. Som framgår har QUEST skapar mer avkastning för varje enhet risk som har tagits jämfört med svenska aktiemarknaden, räntemarknaden och småbolagsmarknaden. 

Jämförelseindex och aktivitetsgrad

Fondens mål är att ge positiv avkastning mätt som ett årligt genomsnitt de senaste fem åren och att avkastningen över tid ska vara mindre beroende av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Detta skiljer sig från många traditionella fonder som har som mål att ge bättre avkastning än en viss marknad eller ett visst index. Av detta skäl har ORIGO QUEST, i likhet med många andra hedgefonder, inte något jämförelseindex. Fondens inriktning innebär att portföljen av innehav kan uppvisa stora skillnader från tid till annan och det kan därför vara missvisande att redovisa fondens avkastning eller aktivitetsgrad i förhållande till ett på förhand bestämt index.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i ORIGO QUEST bör ses som en långsiktig investering.