ORIGO QUEST 1

Origo Quest 1 är en lång/kort hedgefond med inriktning mot hållbara småbolag

  • Alternativ strategi med fokus på konkurrenskraftig riskjusterad avkastning oavsett marknadsläge
  • Erfaret team, specialiserade på småbolagsförvaltning sedan början på 90-talet
  • Analysdriven approach: hållbara affärsmodeller med tydliga värdedrivare

vår approach

Teamet söker efter små och medelstora bolag i Norden som står inför en hållbar förändringsresa drivet av tillväxt, transformation, differentiering eller exekvering. Bolagen bedöms ofta ha långsiktig goda framtidsutsikter men också att värdedrivarna i någon mån är förbisedda eller missuppfattade.  Genom egen djupanalys, en relativt koncentrerad långportfölj och med en investeringshorisonten på minst fem år uppnås starka möjligheter att skapa meravkastning.  

Fondens korta (blankade) positioner bidrar med att minska den totala marknadsrisken (beta) och att öka möjligheterna att skapa avkastning i olika typer av marknadslägen. Fondens blankade bolag bedöms ofta ha en underskattad risknivå i förhållande till värderingen och uppvisar ofta varningssignaler så som t.ex. tveksamt ledarskap, oklar redovisning eller svag kassaflödesgenerering. 

Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen. Sektorer och bolag som inte uppfyller Origo Fonders hållbarhetskrav exkluderas. Bolag som genom sina produkter bidrar positivt till samhället, miljömässigt eller socialt, prioriteras och blir föremål för vidare djupanalys av värdedrivarna. Bolag med negativa omställningsrisker kan bli blankningskandidater. 

Fondens investeringsområde är Norden, och fokus ligger på småbolagen. Det är en marknad med goda diversifieringsmöjligheter och många framgångsriska bolag. Det saknas extern analys på merparten (~80%) av dessa bolag, så möjligheterna att tidigt identifiera vinnare och förlorare genom egen analys är goda. 

Målsättningen är att fonden ska leverera minst 10% årlig avkastning, mätt som ett genomsnitt över rullande fem år, och fonden ska generera ett bättre utbyte mellan avkastning och risk än traditionella aktiefonder. 


Läs mer om riskjusterad avkastning » 

fonden riktar sig till investerare som

  • söker aktieliknande avkastning med lägre marknadsrisk
  • tror på fundamerntal analys, småbolag, hållbarhet och Norden
  • har en långsiktig investeringshorisont

fondfakta

Fondens startår: 2013
Handel: Månatligen
NAV: Månatligt + indikativt vecko-NAV
Andelsklasser A, B och C (läs mer)
Köpavgift: 0 %
Säljavgift 0 %
Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % för andelsklass A och B
1,35 % för andelsklass C
Prestationsbaserad avgift: 20 % av ev. avkastning över tröskelränta (90d SSVX + 5 %)
High Water Mark: Ja
Utdelning: Ja, i andelsklass B
Hållbarhet: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen (läs mer)


För mer information, se fondens informationsbroschyr.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som en långsiktig investering.